Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2010/2-56 E., 2010/21 K.

Hukuk Genel Kurulu 2010/2-56 E., 2010/21 K.
DEĞER ARTIŞ PAYIGÖREVSİZLİK KARARIİTİRAZATI İPTİDAİYE

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 193 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki “

“Değer artış payı”

” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 1.Aile Mahkemesince davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 02.06.2006 gün ve 2006/509 E., 2006/540 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 15.07.2008 gün ve 2007/11855 E.-2008/10545 K. Sayılı ilamı ile; (...Taraflar arasındaki değer artış payı davasında Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.02.2006 tarihli kararı ile Aile Mahkemesine görevsizlik kararı verildiği, kararın 14.04.2006 tarihinde kesinleştiği davacı vekilinin görevsizlik kararı kesinleşmeden 10.03.2006 tarihinde tahrik dilekçesi verdiği, dilekçede dosyanın karar kesinleştiğinde görevli Aile Mahkemesine gönderilmesinin talep edildiği Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 193/son maddesinin koşullarının oluşmadığı nazara alınmadan davacının davasının açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru olmamıştır…

…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 193.maddesinde, görevsizlik kararının kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kâğıdı gönderilmesi gerektiği aksi halde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Somut olayda 28.02.2006 gününde Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararı 14.04.2006 tarihinde kesinleşmiştir.

Ne var ki 10.03.2006 tarihli tahrik dilekçesi altında imzası bulunan Av. Ö... Ç....’nin vekaletnamesi dosya içerisinde bulunmadığından geri çevirme kararı verilmiş ve bu karar üzerine mahalline gönderilen dosyaya Av. Ö... Ç... vermiş olduğu dilekçe ile dosya içerisinde bulunan tahrik dilekçesinin kendisi tarafından verilmediğini, davacı tarafça da vekil olarak tayin edilmediğini, davacı ise Av. Ö... Ç....’yi tanımadığını ve vekil olarak da tayin etmediğini beyan etmiş olduğundan 10.03.2006 tarihinde verilen tahrik dilekçesi geçerli kabul edilmemiştir.

Dosya içerisinde bulunan 31.05.2006 tarihli tahrik dilekçesi ise 10 günlük süre geçtikten sonra verilmiş olduğuna daha önce verildiği söylenen ve dosya arasında bulunan dilekçenin davacı veya vekili tarafından verilmediği de anlaşıldığına göre HUMK 193/son maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik olmayıp sonucu itibariyle usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının açıklanan değişik gerekçe ile onanması gerekir.

S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 27.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu