Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

Asliye Ticaret Mahkemesi Kararları

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/729 Esas KARAR NO : 2021/800 DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 26/12/2018 KARAR TARİHİ : 27/10/2021 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... plakalı aracın ... sayılı Ayrıcalıklı Genişletilmiş Kasko Sigortası Poliçesi ile müvekkili şirkete sigortalı olduğunu, hadisenin 14/04/2018 tarihinde müvekili şirket sigortalısı olan ... plakalı araç ... istikametinde ana yolda seyir halinde iken Davalı ... Sigorta A.Ş. Sigortalısı olan ... Plakalı aracın ara sokaktan aniden ana caddeye çıkması neticesinde sigortalı aracın sağ yandan çarpması neticesinde meydana geld...

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO:2019/450 Esas KARAR NO:2021/608 DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ:11/03/2019 KARAR TARİHİ:05/10/2021 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; 13/11/2015 tarihinde ... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile seyir halinde iken ... ili, ... İlçesi istikametinden ... caddesini takiben ... ilçesi istikametine seyir halinde iken ... Belediyesinde ışıklı kavşağa geldiğinde, kırmızı ışıkta duramayıp ... plaka sayılı araca çarptığını, davacının söz konusu araçta yolcu olarak bulu...

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/312 Esas KARAR NO: 2021/553 DAVA : Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) ASIL DAVA TARİHİ : 19/03/2018 BİRLEŞEN DAVA TARİHİ : 10/04/2019 ASIL KARAR TARİHİ: 08/07/2021 BİRLEŞEN KARAR TARİHİ : 07/05/2019 DAVA : Davacı vekili Mahkememize sunduğu --- havale tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin eşi ---- sayılı müvekkiline ait ---bölümünde ilerlemekteyken, davalı ---davalı--- davalı ---- plaka sayılı aracın, davalı------ plaka sayılı araca çarpması sonucunda, kontrolden çıkan araçların önünde ilerlemekte olan müvekkilinin kullandığı araca çarptığını, bu kaza sonucunda aracın bir çok parçasının değiştirilmesini gerektirecek biçimde zarar gördüğünü, müvekkilinin aracında ciddi boyutlarda değe...

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/467 Esas KARAR NO : 2021/652 DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 29/06/2019 KARAR TARİHİ : 17/06/2021 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 11/07/2021 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı müvekkil ile davalı şirket arasında cari hesap sözleşmesi gereğince mal alış verişi ile ilgili olarak müvekkil tarafından davalı şirkete 30/07/2018 tarihli ve ... nolu, 147.816,24-TL miktarlı, 30/08/2018 tarihli ve ... nolu, 147.816,24-TL miktarlı, 30/09/2018 tarihli ve .... nolu, 147.816,24-TL miktarlı, 30/10/2018 tarihli ve .... nolu, 147.816,24-TL miktarlı, 30/11/2018 ta...

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/484 Esas KARAR NO : 2021/716 DAVA : Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 28/05/2021 KARAR TARİHİ : 27/09/2021 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 22/10/2021 Davacı tarafından mahkememizde açılan davada yapılan yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirkette uzun yıllar çalışmış olan, ......... (Satış pazarlama.) 23.01.2020 tarihinde, ......... (Satış destek, üretim, tasarım ve ARGE bölümleri) 24.01.2020 tarihinde, ........... (Elektrik ve otomasyon bölümleri) 23.01.2020 tarihinde, .........'in (Elektrik ve otomasyon bölümleri) 29.02.2020 tarihinde toplu olarak işi bırakmış olduklarını, davalıların ayrılırken işi topluca bırakma nedenleri olarak olarak "müvekkili şirketin ür...

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/289 Esas KARAR NO : 2021/702 DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 20/12/2018 KARAR TARİHİ : 30/09/2021 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili bankanın .../ İstanbul Şubesi ile dava dışı borçlu ... San. Ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesini davalı borçlu ...' nun da müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladıklarını, bahse konu sözleşmeye istinaden ... San. Ve Tic. A.Ş.'ne kullandırılan krediden kaynaklanan borçların ödenmemesi üzerine, asıl borçlu olan firmaya ve kefiller ...'na .... Noterliği'nin 16.02.2018 tarihli ... yevmiye sayılı ihtarnamesi keşide edilmes...

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/911 KARAR NO: 2021/539 DAVA : İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 10/08/2018 KARAR TARİHİ: 07/07/2021 Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili--- tevzi tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkili ------ ekleri uyarınca ticari kredi kullandırılmış olduğu, kullandırıldığı, davalı ---- müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduklarını, kredi borçlarının ödenmemesi üzerine ----- ihtarnameyle hesap kat edilerek hesap özetinin borçlulara gönderilmiş olduğunu, ihtarnameye rağmen borcun ödenmemesi üzerine borçlular hakkında ---- dosyası ile ihtiyati haciz kararı verilmesini...

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/9 Esas KARAR NO: 2021/541 DAVA : Ticari Şirket (Fesih İstemli) DAVA TARİHİ: 18/02/2019 KARAR TARİHİ: 07/07/2021 Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Fesih İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA:Davacı vekili mahkememiz sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; ;Davalıların ----- kurduklarını ,Davalılar tarafından müvekkiline, davalılarca işletilen fırında üretilen ----- yapılacağı----- faaliyet gösterecek ikinci bir şirkete ortak olmasını teklif ettiklerini, Bu teklifi kabul eden müvekkili ile davalılar arasında ---- tarihinde sözleşme ile müvekkili tarafından davalılara ortaklık payı olarak ---- ödediğini, Müvekkili ile davalılar ----- kurduklarını, ilk on yıl için her ortağın ---...

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO:2019/450 Esas KARAR NO:2021/608 DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ:11/03/2019 KARAR TARİHİ:05/10/2021 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; 13/11/2015 tarihinde ... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile seyir halinde iken ... ili, ... İlçesi istikametinden ... caddesini takiben ... ilçesi istikametine seyir halinde iken ... Belediyesinde ışıklı kavşağa geldiğinde, kırmızı ışıkta duramayıp ... plaka sayılı araca çarptığını, davacının söz konusu araçta yolcu olarak bulu...

T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/855 Esas KARAR NO : 2021/617 HAKİM : ... ... KATİP : ... ... DAVACI : ... - ... - .... VEKİLİ : Av. ... - .... DAVALI : ... - .... VEKİLİ : Av. ... - Elektronik Tebligat DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 26/11/2018 KARAR TARİHİ : 20/10/2021 İŞLEMDEN KALDIRILMA TARİHİ : 08/04/2021 Taraflar arasında görülen dava dosyasının 08/04/2021 tarihli oturumunda dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir (HMK.m.150). Karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK 150/5. maddesi uyarınca işlemden kaldırılan ve yenilenmeyen dava dosyasının açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekmiştir. HÜKÜM:Yukarıda yazı...

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/66 Esas KARAR NO: 2021/542 DAVA : Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) DAVA TARİHİ : 18/03/2019 KARAR TARİHİ: 07/07/2021 Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; davalı şirketin ----- verildiğini, ilanda belirtilen gündemin toplantı gündeminin sırasıyla ----sırasının toplantı konusuna da şirket sermayesi artışı hk. Başlığı ile toplantı karar defterine zapta geçirildiğini,----- gündeme bağlılık kuralı mevcut olduğunu, gündem maddelerinde ekleme ve çıkarma olmayacağını, sırasının dahi değişemeyeceğini, müvekkilin de kanuna aykır...

T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2020/216 Esas KARAR NO : 2021/770 DAVA : Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) DAVA TARİHİ : 31/03/2020 KARAR TARİHİ : 12/10/2021 Mahkememizde görülmekte olan Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından Mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; 05.07.2018 tarihinde “... yolu üzeri ... Fabrika alanı içi ...” adresinde davacı şirkete ait ... plaka sayılı aracın elektrik aksamının her hangi bir nedenle tutuşması aracın yanmasına sebebiyet verdiği, aracın yanması nedeniyle davalı şirkete ait kurtarıcı aracın davacıya ait aracı servise çekmek için geldiği ve çekme işlemi sırasında davalıya ait kurtarıcı aracın ... plaka sayılı aracın demirinin kırılması...

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO:2016/1136 Esas KARAR NO:2021/609 DAVA:Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:23/05/2016 KARAR TARİHİ:05/10/2021 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı asil dava dilekçesinde özetle; 2002 yılında gazetede okuduğu bir iş ilanı üzerine verilen ... adlı şirkete gittiğini, iş yerinde yaptığı görüşme neticesinde yetkili olduğunu beyan bir kişinin işyerinde şoför olarak çalışacağını söylediğini, kimlik fotokopisi, telefon numarası ve adres bilgilerini bırakmasını istediğini, işe alındığını düşünerek bıraktığını, s...

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO:2018/280 Esas KARAR NO:2021/633 DAVA:Sözleşmenin İptali DAVA TARİHİ:13/06/2017 KARAR TARİHİ:12/10/2021 Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili .... ŞTİ ile davalı ... ... Şirketi arasında 16/01/2015 tarihli ve belirsiz süreli acentelik sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmenin 01/02/2017 tarihinde davalı ... ... Şirketinden tek taraflı olarak feshedildiğini, müvekkil şirketin büyük özveri ve samimiyetle sözleşmeyle kendisine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirdiğini, acentelik sürecinde hatıra sayılır bir müşteri portföyü oluşturduğunu, davalı şirketin tek taraflı ve haksız olarak sözleşme ilişkisini ortadan kaldırmas...

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/483 Esas KARAR NO : 2021/777 DAVA : Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımsız)) DAVA TARİHİ : 27/05/2021 KARAR TARİHİ : 11/10/2021 KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 18/10/2021 Davacı tarafından mahkememizde açılan davada yapılan yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin alacağını tahsil etmek amacıyla yetkili hamil olarak elinde bulundurduğu; ...... bank T.A.Ş. .... Şubesine ait, keşidecisi ....... (TC:.... ) olan ...... seri numaralı İstanbul keşide yerli 30/03/2021 keşide tarihli 20.000,00 TL bedelli çek yaprağını kaybettiğini, tüm aramalara rağmen bulunamadığını bu nedenlerle çekin zayi nedeniyle iptaline karar verilmesini talep ve dava etmişti...

UYAP Entegrasyonu