Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları

T.C. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2022/1016 KARAR NO : 2022/1044 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 26/01/2022 NUMARASI : 2021/768ESAS 2022/64 KARAR DAVA KONUSU : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) KARAR : Taraflar arasındaki Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasında Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi ve Ereğli (Konya) 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ayrı ayrı görevsizlik kararı vermesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya incelendi: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacının sevk ve idaresinde bulunan 34 XX 659 plakalı...

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/2553 KARAR NO : 2021/1158 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 02/10/2019 NUMARASI : 2017/446 E- 2019/698 K DAVA KONUSU : Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) KARAR : Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/10/2019 tarih, 2017/446 E. 2019/698 K. sayılı hükmünün, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesinin davacı idare vekili tarafından istenilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü; İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalıya ait Manisa ili Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy köyü 0 ada 458 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili ile kamulaştırı...

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 46. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/1458 KARAR NO : 2021/1885 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ TARİHİ : 16/04/2019 NUMARASI : 2017/710 ESAS, 2019/195 KARAR DAVA KONUSU : Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı) KARAR : İSTANBUL ANADOLU 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİnin 16/04/2019 tarihli ve 2017/710 Esas, 2019/195 Karar sayılı dosyasında verilen karar; davacı tarafça vaki istinaf talebi üzerine istinaf incelemesi için dairemize tevzi edilmekle Dairemiz yukarıda belirtilen esas sırasına kaydı yapıldı. Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin şahsina ait 34 XX 846 plakalı araç ile işi icabı günde ...

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/1435 KARAR NO : 2021/2753 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 21/02/2020 NUMARASI : 2019/684 E - 2020/81 K DAVA KONUSU : Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit KARAR : Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava ile ilgili olarak, ilk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle, dava dosyası üzerinde yapılan inceleme sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 8074729 abone numaralı elektrik aboneliği sözleşmesi yapıldığı, davacının oğlunun ikamet ettiği apartmanda kaçak olarak kullanılan tüm daire ve ticarethanelerin kaçak elektrik bedellerin...

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2018/1176 KARAR NO : 2020/2314 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 8. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 06/12/2017 NUMARASI : 2016/440 ESAS - 2017/583 KARAR DAVA KONUSU : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) KARAR : Mahalli mahkemesinden verilen karara karşı taraf vekilleri ayrı ayrı istinaf kanun yoluna başvurmuşlar ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olmakla dosya incelendi. TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMA ÖZETLERİ: İDDİANIN ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; "Müvekkilinin, davalı belediyeden alınan iş kapsamında alt işveren davalı işveren nezdinde 2011 yılından 20/05/2016 tarihine kadar temizlik...

T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/1873 KARAR NO : 2021/1425 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 24/06/2020 NUMARASI : 2019/453 ESAS - 2020/347 KARAR DAVA KONUSU : Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) KARAR : İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla HMK'nın 353. ve 356. maddeleri gereğince; dosya içeriğine ve kararın niteliğine göre sonuca etkili olmadığından duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; davacıların Öztürkler Ot...

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2021/2777 KARAR NO : 2021/2070 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 26/05/2021 NUMARASI : 2020/192 ESAS - 2021/429 KARAR DAVA KONUSU : Tazminat KARAR : Yukarıda ayrıntıları belirtilen mahkeme kararının süresi içinde istinafen incelenmesi davalı tarafından talep edilmekle, görevlendirilen Üye Hakim tarafından hazırlanan rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonucunda duruşma açılmaksızın gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı T3 nezdinde sigortalı bulunan Gökhan Erkan Bulut'a ait 34 XX 726 plakalı aracın...

T.C. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/1651 KARAR NO : 2021/120 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 22/06/2020 NUMARASI : 2020/300 ESAS, 2020/631 KARAR DAVA KONUSU : Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini KARAR : İstinaf incelemesine konu dava, tapu kaydındaki şerhin terkini istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesi tarafından davanın kabulüne dair karar verilmiş ve davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olmakla, yapılan inceleme sonucunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti: Davacı vekilinin ilk derece mahkemesine sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkiline ait taşınmaz üzerine da...

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/304 KARAR NO : 2021/3 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 28/11/2019 NUMARASI : 2019/498 ESAS 2019/610 KARAR DAVA KONUSU : Takibin Taliki Veya İptali KARAR : Yukarıda mahal tarih ve numarası açıklanan ilk derece mahkeme kararı aleyhine süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmakla, HMK'nun 352. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme ve heyetçe yapılan müzakere sonunda, gereği düşünüldü: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı tarafından müvekkili aleyhine Bakırköy 12. İcra Müdürlüğünün 2019/16755 E. sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığını, takip dayanağı senedin ...

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/682 KARAR NO : 2021/2041 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ TARİHİ : 26/02/2018 NUMARASI : 2016/292 2018/173 DAVA KONUSU : Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) KARAR : Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesinin 2016/292 Esas, 2018/173 karar sayılı kararı dosyasında verilen karar istinaf incelemesi için dairemize tevzi edilmekle Dairemiz yukarıda belirtilen esas sırasına kaydı yapıldı. Dosya incelendi. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, Müvekkili ile davalı arasında imzalanan 05.09.2012 tarihli Kristalşehir Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile müvekkiline İstanbul, Esenyurt, Be...

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/1938 KARAR NO : 2022/804 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İZMİR 11. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : None NUMARASI : 2015/721 ESAS 2019/312 KARAR DAVA KONUSU : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) KARAR : İzmir 11. İş Mahkemesinin 2015/721 Esas 2019/312 Karar sayılı dosyası Dairemize gönderilmiş olmakla, yapılan inceleme neticesinde; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : A-)DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı T5 ait işyerinde usta olarak çalışmakta iken davalı işverenin iş yapmakta olduğu diğer davalı Gediz Üniversitesi kampüsünde çatı montaj işinde görevlendirildiğini, çalışması esnasında 29/03/20...

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/290 KARAR NO : 2021/2669 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : None NUMARASI : 2018/105 E.-2019/537 K. DAVA KONUSU : Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan) KARAR : Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacılar vekili ile davalı idare vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize tevzi edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü: İDDİA: Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle;davacıların İzmir ili Konak ilçesi Hacı Mahmut Mahallesi 182 ada 27 parselde kayıtlı ev ve bahçe nitelikli taşınmazın malikleri olduklarını, taşınmazın bü...

T.C. AYDIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/1552 KARAR NO : 2021/1028 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : None NUMARASI : None DAVA KONUSU : İtirazın İptali KARAR : Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 28.03.2018 tarih ve 2016/221 Esas, 2018/100 Karar sayılı kararının, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesinin davalı avukatı tarafından istenilmesi üzerine, dosyanın gönderildiği, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'nin 03.05.2019 tarih ve 2018/1557 Esas, 2019/989 Karar sayılı görevsizlik kararı ile dairemize gönderilen dosya incelendi, dosya içeriğine göre incelemenin duruşmasız olarak yapılması uygun ...

T.C. SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2021/355 KARAR NO : 2021/424 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : GÜMÜŞHACIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 25/01/2021 NUMARASI : 2020/39 ESAS - 2021/8 KARAR DAVA KONUSU : Alacak (Yükleniciden Konut Alımı Sebebine Dayalı) KARAR : Taraflar arasında görülen dava sonucu verilen yerel mahkemenin yukarıda tarih ve numarası yazılı kararına karşı davacı vekili tarafından süresinde istinaf kanun yoluna başvurulmakla, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı ile müvekkilinin aralarında yapmış oldukları 22.09.2017 tarihli gayrimenkul satış sözleşmesi hükümlerine göre müvekkilinin satın almış o...

T.C. GIRESUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2021/2055 KARAR NO : 2022/1194 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 22/04/2021 NUMARASI : 2020/402 ESAS, 2021/156 KARAR DAVA KONUSU : (Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle) KARAR : Taraflar arasında görülen, yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilama ilişkin olarak istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya dairemize gönderilmiş olmakla incelendi. DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının malik olduğu Giresun İli, Espiye İlçesi, Kaşdibi Köyü, Çaykara Mevki 101 ada 191, 192 parsel sayılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmadan enerji nakil hattı geçirilmek suretiyle el atıldığından fazlaya...

UYAP Entegrasyonu