Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

Danıştay Kararları

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2020/1163 E.  ,  2021/8078 K."İçtihat Metni"T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2020/1163 Karar No : 2021/8078 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı VEKİLİ : Av. … DİĞER DAVALI : … Belediye Başkanlığı - … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN ÖZETİ : Samsun ili, Canik ilçesi, … Mahallesi, … Mevkii … pafta, … parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi ve 2981 sayılı Kanunun Ek-1. maddesi uyarınca iparselasyon yapılmasına ilişkin Canik Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararı ile bu kararın onaylanmasına ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararının, parselasyon işleminin dayanağı 1/1000 ölçekli revizyon uyg...

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2019/20062 E.  ,  2021/8071 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2019/20062 Karar No : 2021/8071 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı/… DİĞER DAVALI : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı/… VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACILAR) : 1- … 2- … 3- … İSTEMİN ÖZETİ : ,Tekirdağ İli, … İlçesi, … Köyü, eski … parsel (… ada, … ve … parsel) sayılı taşınmazı kapsayan alanda parselasyon yapılmasına ilişkin … tarihli, … sayılı Süleymanpaşa Belediye Encümeni kararı ile söz konusu kararın iptali istemiyle yapılan başvurunun reddine dair … tarihli, … sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada,Danıştay Altıncı Dairesinin … tarih ve E…., K…. sayılı bozma ...

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2019/12519 E.  ,  2021/8068 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2019/12519 Karar No : 2021/8068 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı VEKİLİ : Av. … DİĞER DAVALI : … Belediye Başkanlığı - … Av. … KARŞI TARAF 1- (DAVACILAR) : 1- … 2- … 3- … 4- … VEKİLİ : Av. … 2- DAVACI YANINDA MÜDAHİL : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN ÖZETİ : Konya İli, Karatay İlçesi, … Mahallesi, … ada … parsel; … ada …,…,… ve … parsel, … ada … ve … parsel, … ada … ve … sayılı parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi ve 2981 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi uyarınca parselasyona tabi tutulmasına ilişkin … tarih ve … sayılı Karatay Belediye En...

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2018/3313 E.  ,  2021/8075 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2018/3313 Karar No : 2021/8075 TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1-… Büyükşehir Belediye Başkanlığı - … VEKİLİ : Av. … 2-… Belediye Başkanlığı- … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Valiliği VEKİLİ : Av. … İSTEMİN ÖZETİ : Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca parselasyon yapılmasına ilişkin Köyceğiz Belediye Encümeninin … tarih, … sayılı kararı ve anılan kararın onaylanmasına ilişkin Muğla Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih, … sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tar...

Danıştay 3. Daire Başkanlığı         2021/2284 E.  ,  2021/4225 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2021/2284 Karar No : 2021/4225 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) :… Vergi Dairesi Müdürlüğü VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : .... Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin ... Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Davacı adına, asıl amme borçlusu ... Denizcilik Proje Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden alınamayan 2012, 2013, 2015, 2017 ila 2019 yıllarına ait muhtelif kamu alacağının tahsili amacıyl...

Danıştay 3. Daire Başkanlığı         2021/2173 E.  ,  2021/3732 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2021/2173 Karar No : 2021/3732 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Vergi Dairesi Başkanlığı / … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … İSTEMİN KONUSU: ..Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına düzenlenen … tarih … takip numaralı ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay Üçüncü Dairesinin bozma hükmüne uyulmak suretiyle dava konusu ödeme emrinin 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizine ilişkin kısmı...

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/16076 E.  ,  2021/2933 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/16076 Karar No : 2021/2933 DAVACI : … Federasyonu VEKİLİ : Av. … DAVALI : … Bakanlığı VEKİLİ : Av. … DAVANIN KONUSU : Davacı Federasyon tarafından; 13/02/2021 günlü, 31394 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde "ziraat fakültelerinin zootekni bölümünden mezun olmak ve mühendis kadrosunda" ibaresine yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin iptali istenilmektedir. DAVACININ İDDİALARI : Davacı Federasyon...

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/10407 E.  ,  2021/2981 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/10407 Karar No : 2021/2981 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü / … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:.., K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem : Dava; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü emrinde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, 2009 yılı terfi döneminde 4. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin … tarih ve … sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu k...

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2021/5395 E.  ,  2021/8114 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2021/5395 Karar No : 2021/8114 TEMYİZ EDEN (DAVACILAR) : 1- … Taşınmaz Yatırımları A.Ş. 2- … VEKİLLERİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Valiliği VEKİLİ : Av. … İSTEMİN ÖZETİ : Muğla İli, Bodrum İlçesi, … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan … numaralı bina için 3194 sayılı Kanun'un geçici 16. maddesi uyarınca düzenlenen … tarih ve … belge numaralı yapı kayıt belgesinin, aynı Kanun hükmü uyarınca iptali edilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu Kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesin...

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/15293 E.  ,  2021/2980 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/15293 Karar No : 2021/2980 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF(DAVALI) : … Müdürlüğü / … VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem : Dava; 2009 Yılı Komiser Yardımcılığı Kursu Yazılı Sınavında başarısız olan davacının, sınavda sorulan 12 sorunun hatalı bulunarak iptal edilmesi üzerine, … İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda 88 soru üzerinden yapılan hesaplama ile ...

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/1838 E.  ,  2021/2886 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/1838 Karar No : 2021/2886 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : …Genel Müdürlüğü VEKİLİ : Hukuk Müşaviri … İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem : Dava; Nevşehir Emniyet Müdürlüğü emrinde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacının, kamu malına zarar verme suçundan dolayı 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine memurluğa alınma şartlarını kaybettiğinden bahisle memuriyetinin sona er...

UYAP Entegrasyonu