Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2010/5-5 E., 2010/18 K.

Hukuk Genel Kurulu 2010/5-5 E., 2010/18 K.
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki “

“Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat”

” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli Asliye 1.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.2.2007 gün ve 2004/716 E. 2007/38 K.sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 19.6.2008 gün ve 2008/7277 E. 2008/8364 K. sayılı ilamı ile;

(…

…Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur.

Dosyada bulunan delil ve belgelere göre, davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı vekilinin temyizine gelince;

Bilirkişi kurulunca emsal karşılaştırması yapılırken emsallerin metrekare bedellerinden %35 Düzenleme Ortaklık Payı düşüldükten sonra, sonuç ve değerlendirme bölümünde tekrar % 35 Düzenleme Ortaklık Payı düşülmek suretiyle az bedele hükmedilmesi, doğru görülmemiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı ve davalı vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verdiği karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel Mahkemece verilen direnme kararı, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Özel Dairece, davalı vekilinin temyiz itirazlarının yerinde görülmeyerek reddedildiği, davacının temyiz itirazları bakımından hükmün davacı yararına bozulduğu, anılan bozmaya karşı davalı vekilinin karar düzeltme talebinin reddine karar verilmiş olmakla hükmün davalı yönünden kesinleştiği; bu itibarla davalı tarafın direnme kararını temyize hakkı bulunmadığı anlaşıldığından, davalı vekilinin temyiz talebinin reddi gerekir.

2- Davacı vekilinin temyizine gelince;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : 1- Yukarıda (1) numaralı bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin temyiz talebinin REDDİNE oybirliği ile,

2- Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz ilam harcının geri verilmesine oyçokluğu ile,

27.01.2010 gününde karar verildi.

UYAP Entegrasyonu