Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2010/7-367 E., 2010/321 K.

Hukuk Genel Kurulu 2010/7-367 E., 2010/321 K.
TEMYİZ VE İTİRAZ HARÇLARI

492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 32 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 434 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki zayi belgesi verilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Narman Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 30.07.2009 gün ve 2008/87-2009/61 sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 03.12.2009 gün ve 2009/5457-5540 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, derneğe ait karar defterinin zayi belgesinin verilmesi istemine ilişkindir.

Davanın niteliği itibariyle temyiz istemi maktu harca tabidir.

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli 1 sayılı tarifenin 04/06/2008 gün ve 5766 Sayılı Kanunun 11.maddesiyle değişik "Temyiz ve İtiraz Harçları" başlıklı Ek Bölümü uyarınca, 06/06/2008 tarihinden itibaren Yargıtay'a yapılacak temyiz başvuruları sırasında, temyiz eden taraftan Yargıtay temyiz başvuru harcının da alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 25.1.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Y.İ.B. Kararı uyarınca temyiz başvuru harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş olduğundan, harca tabi olmasına rağmen harç alınmadan temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkında HUMK.nun 434/3. maddesi uyarınca işlem yapılması gerekir.

Hukuk usulü Muhakemeleri Kanununun 434/3. maddesine göre, temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenmelidir.

Yargıtay Daireleri ve Hukuk Genel Kurulu, Yasa uyarınca alınması gereken miktarda temyiz harcının temyiz edenden alınmış olup, olmadığını resen inceler.

Bu inceleme sonucunda, alınan temyiz harcının eksik olduğu belirlenirse, yapılması gereken, bu eksikliğin tamamlanması için dosyanın Yerel Mahkemeye geri çevrilmesidir.

Zira Harçlar Kanununun 32.maddesine göre, yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz.

Somut olayda, Yerel Mahkemece, direnme kararını temyiz eden davacıdan 12.05.2010 günlü makbuzla 73.90 TL. Yargıtay temyiz başvuru harcı alınmışsa da ayrıca temyiz eden taraftan alınması zorunlu bulunan maktu temyiz harcının alınmadığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu harç eksikliğinin tamamlanması için dosyanın Yerel Mahkemeye geri çevrilmesi gerekir.

SONUÇ: Dosyanın, yukarıda açıklanan temyiz harcına ilişkin eksiklik tamamlandıktan sonra yeniden gönderilmek üzere, Yerel Mahkemeye GERİ ÇEVRİLMESİNE, 16.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu