Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2010/21-363 E., 2010/320 K.

Hukuk Genel Kurulu 2010/21-363 E., 2010/320 K.
YARGILAMANIN İADESİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 59 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 67 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "yargılamanın iadesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 2. İş Mahkemesince talebin kabulüne dair verilen 23.11.2006 gün ve 2005/956 E., 2006/647 K. sayılı kararın incelenmesinin davacı SGK. ile davalılardan Bağ Kur ve K.Büyükşahin vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 05.02.2009 gün ve 2008/2734 E., 2009/1538 K. sayılı ilamı ile, bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiş; Hukuk Genel Kurulu'nun 23.12.2009 gün ve 2009/21-530 E-2009/587 K. sayılı ilamıyla dosya mahalline geri çevrilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, yargılamanın iadesi istemine ilişkindir.

Mahkemece önceki kararda direnilmesi ve bu kararın temyizi üzerine Hukuk Genel Kurulu'nun 23.12.2009 gün ve 2009/21-530 E-2009/587 K. Sayılı ilamıyla eksiklerin giderilmesi için dosya mahalline gönderilmiş ise de karar gereği yerine getirilmeden iade edilmiştir.

Mahkemelerce, yargılamanın usul hükümlerine uygun ve gecikmeksizin sonuçlandırılması, her aşamada gösterilmesi gereken özen ve dikkatle mümkündür.

Mahkemece geri çevirme kararının içeriğine uygun işlem yapılmayarak dosyanın aynı eksiklerle temyiz incelemesine gönderilmiş olması beklenen özen ve dikkate uygun bir davranış değildir. Tekrarlanması halinde sorumluları hakkında yasal işlem yoluna gidileceği bilinmelidir.

Anılan kararda da açıkça vurgulandığı üzere;

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur), 20 Mayıs 2006 gün ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 16.04.2006 tarih ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun Geçici 1 ve 2.maddeleri uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiştir.

Yargılama aşamasında devredilen SSK ve Bağ-Kur Kurumlarının yönetim kurullarının görevleri ve tüzel kişilikleri 24.11.2006 tarihinde sona ermiş olmakla davada yasal hasım Sosyal Güvenlik Kurumu'dur.

Devredilen kurumların leh ve aleyhine açılmış davalar, icra takipleri Kurum tarafından yürütülür ve bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Kuruma geçer (5502 sayılı Kanun Geçici m. 1/3).

Dava ikamesine ehil olan her şahıs davasını bizzat veya atayacağı vekil vasıtasıyla ikame ve takip edebilir (HUMK m. 59), vekaletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekil yargılama ile ilgili hiç hiçbir görev yapamaz (HUMK m.67).

Ne var ki; SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek tüzel kişiliklerinin sona ermiş olmasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş vekaletnamenin aslının veya örneği dosya içinde bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; öncelikle direnme kararı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına tebliğ edilmeli, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu adına direnme kararını temyiz eden Av. Mualla Örnek'den bu kurum tarafından verilmiş vekaletname de istenerek dosya içine alınmalıdır.

Diğer taraftan, tebligat ve vekaletname konusundaki eksikliklerin giderilmesinden sonra, vekaletnamesinde temyizden vazgeçme yetkisinin bulunmaması halinde; direnme kararını Sosyal Güvenlik Kurumu adına temyiz eden Av. Mualla Örnek'in temyizden vazgeçmeye dair 02.06.2009 günlü dilekçesi karşısında, bu vazgeçmeye dair yetki veya onay belgesi de ilgili yerlerden celbedilmelidir.

İlk geri çevirme kararında da yer alan ve yerine getirilmeyen bu eksikliklerin giderilmesi ve dosyanın eksiksiz bir halde temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmesi için mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle yukarıda yazılı eksikliklerin tamamlanması için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, gerekli özen ve dikkat gösterilmediği takdirde sorumlular hakkında işlem yapılması yoluna gidileceğinin ihtarına, 16.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu