Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2010/17-348 E., 2010/317 K.

Hukuk Genel Kurulu 2010/17-348 E., 2010/317 K.
BAŞVURU HARCITEMYİZ VE İTİRAZ HARÇLARI

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 434 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki istihkak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9.İcra Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 04.12.2008 gün ve 2008/1734-2037 sayılı kararın incelenmesi davacı/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin 04.06.2009 gün ve 2009/1564-3904 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

1-492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli 1 sayılı tarifenin 04/06/2008 gün ve 5766 sayılı Kanunun 11.maddesiyle değişik "Temyiz ve İtiraz Harçları" başlıklı ek bölümü uyarınca, 06/06/2008 tarihinden itibaren Yargıtay'a yapılacak temyiz başvuruları sırasında, temyiz eden taraftan temyiz peşin harcı yanında ve ayrıca 60 TL. tutarında başvuru harcının alınması zorunlu olup; bu miktar yeniden değerlendirme oranlarının uygulanması ile 2009 yılı için 67.20 TL; 2010 yılı için ise 73.90 TL olarak belirlenmiştir.

Dava, istihkaka ilişkin olup, davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından 29.03.2010 tarihinde temyiz edilmiş; temyiz peşin harcı 17.15 TL 29.03.2010 tarihli makbuzla tahsil edilip, ayrıca tamamlama harcı adı altında 28.04.2010 tarihli makbuzla 13.90 TL daha yatırılmışsa da anılan 73.90 TL Yargıtay temyiz başvuru harcının alındığına ilişkin bir belgeye dosya arasında rastlanmamıştır.

Diğer taraftan, 25.1.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Y.İ.B. Kararı uyarınca temyiz başvuru harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş olduğundan, harca tabi olmasına rağmen harç alınmadan temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkında HUMK.nun 434/3. maddesi uyarınca işlem yapılması gerekir.

Söz konusu harç eksikliğinin tamamlanması için dosyanın Yerel Mahkemeye geri çevrilmesi gerekir.

2- Davalı vekilleri 05.05.2010 tarihli dilekçeleri ile davalı Yaprak Kaplan vekilliğinden istifa ettiklerini ifadeyle müvekkillerinin adresini bildirmiş ve bu hususun müvekkillerine tebliğini istemişlerdir.

Davalının vekillerinin istifa dilekçesi ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin, istifa dilekçesinde bildirilen davalı adresine tebliği gerekirken, mahkeme; temyiz dilekçesini istifa eden davalı vekillerine tebliğ ettiği gibi, istifa dilekçesi de davalının bildiren adresi dışında başka bir adrese tebliğe çıkarmış ve bu tebligat bila tebliğ iade edilmiştir.

O halde, davalının vekillerinin istifa dilekçesi ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin, istifa dilekçesinde bildirilen davalı asilin adresine tebliği için de dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekir.

S O N U Ç : Yukarıda (1) ve (2). Maddelerde yazılı eksiklerin tamamlanması için dosyanın mahkemesine, GERİ ÇEVRİLMESİNE, 16.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu