Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2010/4-24 E., 2010/19 K.

Hukuk Genel Kurulu 2010/4-24 E., 2010/19 K.
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ TAZMİNATYASAL FAİZZAMANAŞIMI DEFİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 222 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki “

“Maddi Tazminat”

” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Asliye 5.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair verilen 21.01.2008 gün ve 2004/414 E- 2008/2 K. sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 19.01.2009 gün ve 2008/5366-2009/671 sayılı ilamı ile; (...1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazına gelince; dava, haksız fiil nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

a)Davalı H...... İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 22.5.2007 tarihli ıslah dilekçesine karşı verdiği cevap layihası ile zamanaşımı definde bulunmuştur. Zamanaşımı def’i, bir hakkın ileri sürülebilmesine engel olgulardandır. Bu nedenle de öncelikle ve hadise hükümleri (HUMK.m.222 vd.) uyarınca çözümlenmesi gerekmektedir. Şu halde mahkemece ıslah dilekçesine yönelik zamanaşımı defi yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken bu konuda karar verilmemiş olması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

b)Davalı H..... İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi büz imalatı yaparken oluşan tozlanma nedeni ile davacıya ait narenciye ağaçlarına zarar vermiştir. Davacı meydana gelen ürün kaybı zararı ve masrafları dava konusu yapmıştır. Şu halde dava haksız fiil esasına dayanmaktadır. Mahkemece yasal faize karar verilmesi gerekirken reeskont faizine hükmedilmesi doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir…

…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı ve davalı vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davanın kısmen kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararı, Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuştur.

1-Bozma ilamının 2/a bendi yönünden;

Bozma ilamının 2/a bendinde yer alan, “

“mahkemece ıslah dilekçesine yönelik zamanaşımı defi yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gereğine”

” değinen bozma gerekçesine açıkça uyularak verilen karar yeni hüküm niteliğinde bulunduğundan, bu yöne ilişen temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

2-Bozma ilamının 2/b bendinde belirtilen bozma nedenine gelince;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, “

“mahkemece yasal faize karar verilmesi gereğine”

” işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : 1-Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 4.HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE oybirliği ile,

2-Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz ilam harcının geri verilmesine oyçokluğu ile,

27.01.2010 gününde karar verildi.

UYAP Entegrasyonu