Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2009/7-272 E., 2009/311 K.

Hukuk Genel Kurulu 2009/7-272 E., 2009/311 K.
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki “

“kadastro tespitine itiraz”

” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Mudanya Kadastro Mahkemesince davanın reddine dair verilen 01.06.2007 gün ve 2005/209 E.,2007/134 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 7.Hukuk Dairesinin 11.04.2008 gün ve 551-1503 sayılı ilamı ile;

(…

…Kadastro sırasında 121 ada 149 parsel sayılı 2219.02 m2 yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydına dayanılarak davalı A... D.. adına tesbit edilmiştir. Davacı hazine tapu kayıt miktar fazlasının hazineye ait olduğunu ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, dava konusu taşınmazın tesbit gibi davalı A... D.. adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı hazine tarafından temyize edilmiştir.

İddia ve savunmaya, mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere göre dava niteliği ve içeriği itibariyle tapu kayıt miktar fazlasına yöneliktir.

Hal böyle olunca kadastro tesbitine dayanak yapılan davalı tarafın tutunduğu tapu kaydının dava konusu taşınmaza ait olduğu, yanlar arasında uyuşmazlık konusu olmadığı gibi esasen bu yön mahkemece toplanıp değerlendirilen delillerle de belirlenmiştir.

Kadastro tesbitine dayanak yapılan davalı tarafın tutunduğu tapu kaydında sınır olarak doğuda Mustafa oğlu Hasan, kuzeyde mera, güney ve batıda dere olarak tarif edilmiştir. Nevarki doğu sınırında eylemli biçimde 121 ada 377 parsel sayısı altında tesbit edilen Naldöken devlet ormanı bulunmaktadır. Bilgilerine başvurulan yerel bilirkişi ve tanıklar ise tesbite dayanak yapılan tapu kaydının taşınmaza uyduğunu ve dava konusu taşınmazın orman sınırları dışında kaldığını uzman bilirkişilerce de dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede tesbit gününden önce yapılan ve 15.9.1990 yılında kesinleşen orman sınırlandırma harita ve tutanağının kapsamı dışında kaldığı belirlenmiş isede taşınmazın tapu kayıt miktar fazlası kesimi yönünden orman sınırlandırılmasının kesinleştiği gün ile kadastro tesbitinin yapıldığı gün arasında iktisap sağlayan 20 yıllık süre geçmemiştir. Hal böyle olunca tapu kayıt miktar fazlasının ormandan kazanıldığının kabulü gerekir. Kural olarak ormanlar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz. Mahkemece bu olgular göz önüne alınarak taşınmazın tapu ifraz haritası düzenlettirilmeli, kayıt miktar fazlasından oluşan bölümüne yönelik olarak hazinenin açtığı davanın kabulüne, dava konusu taşınmazın tapu kayıt miktar fazlasından oluşan bölümünün davacı hazine adına tesciline karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir…

…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, kadastro tespitine itiraz istemine ilişkindir.

Davacı Hazine vekili, 121 ada 149 parsel sayılı taşınmazın davalı adına yapılan kadastro tespitinin iptali ile davacı adına tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalı, dava konusu yerin iskan yoluyla verildiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemenin davanın reddine dair verdiği karar, Özel Dairece yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş, mahkemece “

“davalıya tapu kaydından fazla değil az yer verildiği “

“ gerekçesi ile önceki kararda direnilmiştir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle davalı adına tespit edilen miktarın dayanak tapu kaydından daha az olmasına göre, davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun olup; direnme kararının onanması gerekir.

S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA 01.07.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu