Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2008/12-621 E., 2008/613 K.

Hukuk Genel Kurulu 2008/12-621 E., 2008/613 K.
CİROKAMBİYO SENEDİLEHTAR

6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 560 ]
6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 583 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul Dokuzuncu İcra Mahkemesi)'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.05.2007 gün ve 2007/535-457 sayılı kararın incelenmesi davalı/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay On i kinci Hukuk Dairesi'nin 01.10.2007 gün ve 14188-17433 sayılı ilamı ile; (...Alacaklı tarafından keşideci A... Pazarlama Tur. San. veTic. Ltd. Şti. ile U... P... San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. aleyhine çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçilmiştir. Borçlu keşideci vekili icra mahkemesine başvurarak yetki itirazının yanı sıra çekin U... P... San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin emru havalesine keşide edilmiş iken, bu çekin U... P... San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından alacaklıya ciro edildiğini, bu nedenle bu ciro işleminin uygun olmadığından bahisle takibin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece ciro silsilesinde kopukluk olduğu gerekçesi ile takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.

Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2001 tarih, 2001/199 E. ve 2001/244 K. sayılı ilamında açıklandığı üzere, kambiyo senetlerinde lehtar hanesine hakiki ve hükmi şahsın belirli şekilde yazılması şarttır. Ne var ki, lehtarın eksik ifade edilmesi ve bunun sonradan belirli hale dönüştürülmesi durumunda yukarıda açıklanan kuralın tamamlanmış olduğunun kabulü gerekir. Somut olayda takip konusu ciro şerhinde lehtarın tam hüviyeti belirlenmiş olmakla eksiklik de tamamlanmıştır. Bu durumda şikayetin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Davalı/alacaklı vekili

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2001 gün ve 2001/11-199 E., 2001/244 K. sayılı kararı ile yine aynı mahkeme tarafından verilen, davacısı ve konusu aynı olan direnme kararının bozulmasına ilişkin Hukuk Genel Kurulu'nun 12.03.2008 gün ve 2008/12-240 E., 2008/236 K. sayılı ilamlarında da aynı ilkenin kabul edilmiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurul u'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnîlmesi usul ve yasaya ay-kırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davalı (alacaklı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nın 429. maddesi gereğince (BOZULMASINA), istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 08.10.2008 gününde, oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu