Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2008/12-433 E., 2008/430 K.

Hukuk Genel Kurulu 2008/12-433 E., 2008/430 K.
HACZEDİLMEZLİKŞİKAYET

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 79 ]
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 85 ]
506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Madde 121 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "şikayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Üsküdar Birinci İcra Hukuk Mahkemesi)'nce şikayetin reddine dair verilen 07.05.2007 gün ve 2007/317-435 sayılı kararın incelenmesi şikayetçi/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesi'nin 23.10.2007 gün ve 2007/16268-19290 sayılı ilamı ile; (...Alacaklı vekili tarafından İcra Müdürlüğü'ne başvurularak borçlunun SSK'dan almakta olduğu emekli maaşı üzerine haciz konulması talep edildiği, bu talebin İcra Müdürlüğü'nce SSK emekli maaşının haczi kabil olmadığı gerekçesi ile reddedildiği anlaşılmıştır.

Haciz, cebri icra organı tarafından yapılan Devlete ilişkin bir hakimiyet tasarrufu olup, icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda istemde bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra memuru tarafından hukuken el konulmasıdır. İcra Dairesi'nin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi yapması gerekir (madde 79/1). İcra Müdürlüğü'nce, (borçlunun kendi yedinde veya 3. şahısta bulunan menkul malları ile gayrimenkullerinden ve alacak ve haklarından alacaklının ana para, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı) haczedilecektir (madde 85/1).

Gerek İİK'nın 79. maddesinde, gerekse 85. maddesinde yer alan ifadelerden ortaya çıkan sonuç, haciz isteminin icra memurunca yerine getirilmesinin zorunlu olduğu ve icra memuruna, haczedilecek menkul, gayrimenkul ya da hakların niteliği esas alınarak bunun haczinin mümkün bulunup bulunmadığı konusunda bir takdir yetkisi tanınmadığıdır. (HGK'nın 31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E.-2004/196 K.)

Her ne kadar 506 sayılı Kanun'un 121. maddesi gereğince işçinin SSK'dan almakta olduğu emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu husus haciz işleminden sonra, borçlunun şikayeti halinde gözönünde bulundurulacağından, mahkemece şikayetin kabulü ve İcra Müdürü işleminin iptali yerine, bu istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama i sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Şikayetçi/alacaklı vekili

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve aynı ilkelerin Hukuk Genel Kurulu'nun 31.03.2004 gün ve 2004/12-202 Esas, 2004/196 Karar sayılı ilamında da vurgulanmış olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Şikayetçi/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, |

| direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı I HUMK'nın 429. maddesi gereğince (BOZULMASINA), istek halinde temyiz ! peşin harcının geri verilmesine, 18.06.2008 gününde oyçokluğu ile karar i verildi.

KARŞI OY

Şikayet konusu işlem, icra memurunun, davalı borçlunun SSK'ca bağlanan emekli maaşının tamamının haczi için alacaklı tarafından yapılan haciz talebinin reddine ilişkin bulunmaktadır.

Haciz istem konusu yapılan maaşın haczedilemeyeceği 506 sayılı Yasa'nın 121 ve 1479 sayılı Yasa'nın 67. maddeleri hükümleri uyarınca emredici bir hükümle düzenlenmiştir. Anılan Yasa hükümleri uyarınca bu maaşın, İİK'nın 82. maddesinde sayılan haczi caiz olmayan mallar ve haklar kapsamında mütalaa edilmesi gerekir. Bu durumda icra memurunun, İİK'nın kendisine tanıdığı yetki ve verdiği görev gereğince, anılan hükümler uyarınca haczi mümkün olmayan maaşın haczi konusunda alacaklı talebinin reddi karar vermesinde ve İcra Hukuk Mahkemesince de bu yöne ilişkin alacaklı şikayetinin reddinde yasaya aykırılık bulunmadığından, mahkeme kararının onanması düşüncesinde olduğundan sayın çoğunluğun bozma kararına iştirak etmiyoruz.

UYAP Entegrasyonu