Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/19-197 E., 2007/185 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/19-197 E., 2007/185 K.
HAKLI FESİH KARARISÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 429 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "fesih kararının iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Şanlıurfa 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.6.2005 gün ve 2005/759-609 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 13.6.2006 gün ve 1105-6345 sayılı ilamı ile,

(...Dava, bayilik sözleşmesinin feshine dair kararın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davasının kabulü ile, bayilik sözleşmesinin feshine ilişkin kararın iptaline, davalı Türk Telekom Müdürlüğünce gelir kaydedilen teminatın, teminat olarak muhafaza edilmesine, sözleşmenin devamına karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı bayinin bünyesinde bulunan davalı idareye ait ankesörlü telefondan kaçak konuşma yapıldığı ve kaçak konuşmaya ait kontör bedelinin davacı bayiye yapılan ihbar üzerine davacı tarafından davalı idareye ödendiği toplanan delillerden anlaşılmakla olup, taraflar arasında akdedilen bayilik sözleşmesinin 9 ve 14.maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden, davalı idarenin tek taraflı olarak sözleşmeyi fesihte hakkı olduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre,Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 4.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu