Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/14-195 E., 2007/186 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/14-195 E., 2007/186 K.
İYİNETLİ HUKUKİ İŞLEMKÖTÜNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI TESCİLİN HÜKMÜ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 1024 ]
4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 3 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 429 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "Tapu Tescilinin Düzeltilmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.2.2006 gün ve 2005/16-2006/88 sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 23.5.2006 gün ve 3961-5879 sayılı ilamı ile,

(...Dava, şahsi hakka dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davalı, davacı yanın dayandığı sözleşmenin adi yazılı biçimde düzenlendiğini, geçerli olmadığını, üstelik çekişme konusu bağımsız bölümün satış bedelini kendisinin ödediği davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalı ile arsa sahibi olan dava dışı Hasan arasındaki 11.10.2004 günlü temlik işlemi geçerli olup, satışın muvazaalı yapılmadığı nedeniyle dava reddedilmiş, hükmü davacılar temyiz etmiştir.

Davacıların dayandığı miras bırakanları Osman G...... ile dava dışı yüklenici Ö..... Limitet Şirketi arasında düzenlenen protokol başlıklı tarihsiz ve adi yazılı sözleşme ile yüklenici şirket davacıların miras bırakanına 4.6.2003 tarihli arsa sahipleri ile düzenledikleri arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesiyle kazandığı şahsi hakkı temlik etmiştir. Dava dışı yüklenici ve arsa sahibi arasındaki 4.6.2003 günlü arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin ifa ile sonuçlandığı hususunda tarafların bir çekişmeleri yoktur. Borçlar Kanununun 163.ncü maddesince yazılı yapılan alacağın temlik işlemi geçerlidir.

Davacılar halefiyet yoluyla bu sözleşmeye dayanarak bağımsız bölüm tapusunun devrini arsa sahibinden veya onun temlik işlemi varsa temellük eden üçüncü kişilerden isteyebilir.

Az yukarıda sözü edildiği üzere davacıların miras bırakanı Osman G...... davalı Refika'nın oğludur. Burada davalının yüklenici şirketin davacıların miras bırakanı Osman'a yaptığı satışa rağmen dava konusu bağımsız bölümü tapudan dava dışı arsa maliki Hasan Şahin'den satın almasında kötüniyetli olup olmadığı yönü üzerinde durulması gerekecektir.

Gerçekten Türk Medeni Kanunun 3.ncü maddesi uyarınca durumun gerekliliklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz. Davacıların miras bırakanı Osman'ın annesi olan davalı Refika'nın 3 numaralı meskenin oğlu Osman'a satıldığını bilmemesini kabul etmek hayatın olağan akışına uygun düşmez. 14.2.1951 tarih 17/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca iyiniyet iddiasında bulanamayacak olan kimsenin kötüniyetinin karşı tarafa ispat ettirilmesine gerek bulunmadığından davalı Refika adına yapılan tescil Türk Medeni Kanunun 1024.ncü maddesi hükmünce yolsuz olarak yapılmış bir tescildir.

Mahkemece tüm bu olgular gözetilerek davanın kabulü yerine somut olaya uygun düşmeyen bazı gerekçelerle reddedilmesi doğru olmadığından karar bozulmalıdır...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacılar vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre,Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 4.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu