Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/19-194 E., 2007/173 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/19-194 E., 2007/173 K.
BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 440 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 30.06.2006 gün ve 2006/303 E. 2006/492 sayılı kararın direnmesi uygun görülüp esas yönünden Daireye gönderilmesini kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 15.11.2006 gün, 2006/19-726 Esas, 2006/719 Karar sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi Davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Düzeltilmesi istenen Hukuk Genel Kurul ilamında gösterilen gerektirici nedenlere göre, HUMK.nun 440.maddesinde yazılı sebeplerden hiç birisine dayanmayan ve yerinde olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, 3506 sayılı Yasa'nın 4.maddesinin b-1 fıkrası hükmüne göre takdiren (160) YTL para cezasının düzeltme isteyenden alınmasına, 28.03.2007 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu