Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/20-192 E., 2007/124 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/20-192 E., 2007/124 K.
VEKALETNAMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 61 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "kadastro tispitine itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kozan Kadastro Mahkemesince davanın reddine dair verilen 25.4.2006 gün ve 2005/364 E, 2006/56 K. sayılı kararın incelenmesi davacı Orman İşletme Müdürlügü ve Maliye Hazinesi vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 20.Hukuk Dairesinin 05.10.2006 gün ve 2006/9110 E, 2006/12728 K. sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN:Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Direnme kararını temyiz eden davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili Av.Yusuf B…

………. vekaletnamesi dosya arasında bulunmamaktadır.

Adı geçenin vekaletnamesi evraka eklenerek açıklanan eksik giderildikten sonra Yargıtay'a göndermek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu