Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/9-177 E., 2007/149 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/9-177 E., 2007/149 K.
GEÇERSİZ SEBEBLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARIGÖREVLİ DAİRE

4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 18 ]
4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 21 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "işçilik alacakları" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Susurluk Asliye Hukuk (İş) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.7.2005 gün ve 410-337 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 29.5.2006 gün ve 35647-15502 sayılı ilamı ile, (..1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacının hizmet aktinin sendikal nedenlerle sona erdirildiği kabul edilerek sendikal tazminat isteği hüküm altına alınmışsa da iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle askıya alınmak suretiyle sona erdirildiği hususunda yeterli bir kanıt bulunmadığı gibi fesih tarihinde yürürlükte bulunan 4857 sayılı Yasanın 18-21 maddeleri gereği iş güvencesinden yararlanması mümkün olan işçilerin işe iaide davası açmadan sendikal tazminat davası açması mümkün değildir.Mahkemece sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

3-Davacının 29.9.2003-13.10.2003 tarihleri arasında izin kullandığına dair izin dilekçesi ve işveren kayıtları mevcuttur.Bu belgeler nazara alınmadan yazılı şekilde izin ücretine karar verilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir....) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, bir kısım işçilik alacakları istemine ilişkin olup, istemin kısmen kabulüne dair verilen yerel mahkeme kararı, davalı vekilinin temyizi üzerine yukarıda tam metni yazılı Özel Daire kararı ile bozulmuştur.

Yerel mahkemece, bozma kararının (2) bendinde gösterilen bozma nedenine uyularak, davacının sendikal tazminat isteminin reddine, (3) bentte belirtilen izin ücreti yönünden araştırma yapılmasına ilişkin bozma nedenine ise direnilmesine karar verilmiştir.

Davacının temyiz istemi, Yüksek Dairenin bozma kararına uyularak, reddine karar verilen sendikal tazminata ilişkin olup, yerel mahkemece bozma doğrultusunda verilen yeni hükmün temyiz incelemesi için dosyanın Yüksek 9.Hukuk Dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 9.Hukuk Dairesine gönderilmesine, 14.3.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu