Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/9-175 E., 2007/178 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/9-175 E., 2007/178 K.
DAİRELER ARASI İŞBÖLÜMÜYETKİLİ DAİRE

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 8 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "işçilik alacakları" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 1.İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 9.11.2004 gün ve 766-600 sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 13.9.2005 gün ve 2341-29655 sayılı ilamı ile,

(....1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Davacı işçi iş sözleşmesinin davalılar tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur. Davalılar ise, davacının işverene karşı bazı eylemlerinden söz etmişler ve haklı olarak iş sözleşmesinin feshi nedenleri bulunmasına rağmen davacının kendiliğinden işyerinden ayrıldığını savunmuşlardır.

Mahkemece, feshin kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiği yönünde herhangi bir gerekçeye yer verilmeksizin davaya konu tazminat isteklerinin kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece verilen kararın gerekçeden yoksun bulunması bozmayı gerektirmiştir. Dosyadaki deliller bir değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmelidir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı Nevin Şimşek

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Yerel mahkemece, iş akdinin kim tarafından ve hangi gerekçeyle feshedildiği yönünde yapılan değerlendirmeler sonucunda, önceki kararda direnildiği görülmektedir.

Bozma kararı sonrasında, bozma kararından esinlenerek kullanılan ifadelerin "gerekçe" niteliğinde bulunması karşısında, yerel mahkemece verilen karar direnme niteliğinde olmayıp, yeni hüküm niteliğinde bulunduğundan, bu hükme ilişkin temyiz itirazlarının Özel Dairesince incelenmesi gerekir.

Belirtilen nedenlerle, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Dairesine gönderilmelidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 9.HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 28.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu