Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/18-167 E., 2007/99 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/18-167 E., 2007/99 K.
GÖREVLİ DAİREKAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTI ZAMANITOPLANTI YETER SAYISI

634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [ Madde 29 ]
634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [ Madde 30 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "Kat Mülkiyeti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 13.05.2004 gün ve 2003/560 esas-2004/609 karar sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18 Hukuk Dairesinin 17.05.2005 gün ve 2005/3990-5189 sayılı ilamı ile bozulmuş; dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece bozmaya kısmen uyulduğu belirtilmekle birlikte bu kez davanın kabulüne karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek kararın süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Yerel Mahkemenin davanın reddine ilişkin 13.05.2004 gün ve 2003/560 esas-2004/609 karar sayılı hükmü davacı tarafça temyiz edilmekle önce onanmışsa da davacı tarafın karar düzeltme istemi üzerine ise Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 17.05.2005 gün ve 2005/3990-5189 sayılı ilamı ile bozulmuştur.

Bozma sonrası yapılan yargılama sırasında mahkeme yargılamayı 22.09.2005 gününe bırakmış; bir kısım davalılar ve davacı taraf hazır olmakla bozma ilamı okunarak beyanları alınmış ; davacı yan uyma istemiş; davalılar ise bozmaya itirazları olduğunu beyan etmişlerdir. Bu celse verilen ara kararı ile de "Yargıtay bozma ilamına Olağanüstü Kat Malikleri Toplantısının usulsüzlüğüne ilişkin bozma gerekçesi yönünden uyulmasına" karar verilerek yargılamaya devam olunmuş; bilirkişiden rapor ek rapor alınmasına karar verilmiş ve rapor alındıktan sonra 27.12.2005 tarihli kararla da bu kez ilk karardan farklı olarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacı vekili hükmü temyiz etmekle dosyanın gönderildiği Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 08.02.2007 gün ve 2007/746-882 sayılı kararıyla;

"Mahkemenin davanın reddine ilişkin ilk kararı, dosyada toplanan bilgi ve belgelere ve özellikle bilirkişi raporu içeriğine

göre dava konusu edilen ve iptali istenilen 04.06.2002 günlü kat malikleri kurulu kararının alındığı toplantıya çağrının Kat Mülkiyeti Yasasının 29 maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen koşullara uygun yapılmadığı, anılan Yasanın 30. ve izleyen maddelerinde belirtilen karar yeter sayısının sağlanmadığı anlaşıldığından sözü edilen kararın iptali ile davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerektiği gerekçesi 'ile dairemizin 17.5.2005 gün ve 2005/3990-5189 sayılı kararı ile bozulmuş; mahkemece kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararın iptaline ilişkin bozmaya uyularak bozma yönünde karar verilmiş, ancak davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun şekilde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerektiğine ilişkin bozma kararına karşı direnilmiş ve dolayısıyla bozma kapsamı dışında yeni bir hüküm kurulmuş olduğundan Hukuk Geneı Kurulunca temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Yüksek 1.Başkanlığa gönderilmesine" karar verilerek temyiz incelemesinin Hukuk Genel Kurulunca yapılması gereğine işaretle kararının varlığından bahisle ancak "bozma kapsamı dışında yeni bir hüküm kurulmuş olduğundan " ifadelerine de yer verilerek dosya Hukuk Genel Kuruluna gönderilmiştir.

Diğer hususların incelemesine geçilmezden evvel temyiz incelemesinin Yargıtay 18.Hukuk Dairesi tarafından mı yoksa Hukuk Genel Kurulu'nca mı yapılması gerektiği ön sorun olarak görüşülmüştür.

Yerel Mahkemece; ilk kararda dava reddedilmişken, incelemeye konu son kararda ise davanın kabulüne karar verilmiş; bu sonuca varılmadan önce bozmaya kısmen uyulduğu belirtilmekle birlikte bozma ilamında yer alan hususların tamamını kapsar nitelikte yeni bir inceleme yapılarak tamamen yeni bir gerekçeyle ve hüküm fıkrasıyla karar oluşturulmuştur.

Bu durumda ortada varlığından söz edilebilecek bir direnme kararı mevcut olmayıp, bozmadan önce verilen kararda dayanılmayan hususların gerekçe yapıldığı ve ilk hükümden farklı bir hüküm fıkrasının oluşturulduğu yeni bir hükmün varlığının kabulü gerekmiştir.

Bu nedenle dosya, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için Özel Daireye gönderilmelidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklandığı üzere , yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 18.HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 07.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu