Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/1-165 E., 2007/158 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/1-165 E., 2007/158 K.
BÜTÜNLEYİCİ PARÇAPAYLI MÜLKİYETTE YARGILAMA BİÇİMİPAYLI MÜLKİYETTE YÖNETİM

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 429 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, ecrimisil ve yıkım" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sarıyer Asliye 1.Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 18.10.2005 gün ve 2005/249 E. 2005/433 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 19.06.2006 gün ve 2006/6079 E. 2006/7136 K. sayılı ilamı ile; (...Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, ecrimisil ve yıkım isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden toplanan delillerden; çekişme konusu 154 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın paylı mülkiyet üzere olduğu bu yerde davacı belediyenin 14/192 payının bulunduğu kalan payların dava dışı İTÜ.ye ait olduğu görülmektedir. Öte yandan, davalı tarafından söz konusu taşınmaza "Yüksek Gerilim İndirme Merkezi" ile "Hizmet Binası" inşa edildiği anılan tesislerin çok geniş bir alana elektrik dağıtım hizmeti gerçekleştirdiği de sabittir.

Taşınmaz üzerinde usulen inşa edilen tesis ve yapıların taşınmazın mütemmimi haline geldiği açıktır.Yıkım isteği de bulunduğuna göre taşınmazın diğer paydaşının davada yer alması zorunludur.

Hal böyle olunca taşınmazın diğer paydaşı İTÜ'nün davada yer almasının sağlanması ondan sonra bir karar verilmesi gerekirken eksik taraf huzuruyla hüküm kurulmuş olması doğru değildir.Davalının temyiz itirazları yerindedir ...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle dava dışı İstanbul Teknik Üniversitesi ile davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında somut olayın özelliği itibariyle menfaat zıtlığı bulunmaktadır zira davalı Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ., diğer paydaş İTÜ ile yapılan protokol nedeniyle taşınmaza el atıldığını ve tesislerin yapıldığını bildirmektedir.Bu hususun dava dışı İTÜ 'nün davaya dahil edilerek araştırılması gerekir.Ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.10.2005 gün ve 2005/14-586 Esas, 2005/608 Karar; 26.10.2005 gün 2005/14-587 Esas, 2005/609 Karar sayılı ilamlarında da Özel Dairenin bozma ilamında açıklanan ilkelerin aynen benimsenmiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 21.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu