Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/13-163 E., 2007/98 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/13-163 E., 2007/98 K.
GERİ ÇEVİRMEUSULE İLİŞKİN EKSİKLİKLER
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "kira uyarlaması" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 4.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 7.4.2005 gün ve 222-141 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 26.12.2005 gün ve 13653-19152 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

İstek, Hukuk Genel Kurulu'nun 13.12.2006 gün ve 2006/13-784-796 sayılı kararının düzeltilmesine ilişkin olup; dosya gönderme formunda bu kararın taraflara tebliğine ilişkin bilgi yer almadığı gibi, dosya kapsamında da tebligat belgelerine rastlanmamıştır. Yasal süre kararın tebliği ile başlamakla tebliğe ilişkin belge ve bilgi dosya arasında bulunmadığından denetim olanağı bulunmamaktadır.

Ayrıca, Hukuk Genel Kurulunun bozma kararını takiben mahkemece 08.01.2007 tarihli tensip tutanağı ile duruşma açılarak taraflara sadece duruşma gününün tebliğine karar verilmiş ise de bu tebligatlar da dosyada olmadığı gibi yargılamanın bırakıldığı 28.02.2007 tarihli celse öncesinde Davacı Bursa Çimento A.Ş.nin 26.01.2007 tarihli dilekçeyle karar düzeltme istemesi üzerine harcı alınıp deftere kaydedildikten ve karşı tarafa bu dilekçe tebliğ edildikten sonra duruşma günü beklenmeden 26.02.2007 tarihinde dosya Yargıtay'a gönderilmiştir. Böylece, tebliğ vs. usulü işlemler tamamlanmadan tensiple duruşma günü tayininden sonra başkaca hiçbir karar vermeden dosyanın karar düzeltme incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır. Yapılan bu işlemler usule uygun bulunmamışsa da bu aşamada eleştirilmekle yetinilmiştir.

Sonuç olarak; Mahkemece, taraf vekillerine Hukuk Genel Kurulu'nun 13.12.2006 gün ve 2006/13-784-796 sayılı kararının tebliğine ilişkin tebligat parçalarının evraka eklenmesi, olmadığı takdirde merciinden sorularak tebliğ tarihinin bildirilmesi ve açıklanan eksikler giderildikten sonra Yargıtay'a gönderilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

S O N U Ç :Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 07.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu