Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2007/14-140 E., 2007/150 K.

Hukuk Genel Kurulu 2007/14-140 E., 2007/150 K.
YERİNDE OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEMİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 440 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; İstanbul 8.Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 23.5.2006 gün ve 17-365 sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 8.11.2006 gün, 2006/14-661 Esas,2006/689 Karar sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Düzeltilmesi istenen Hukuk Genel Kurul ilamında gösterilen gerektirici nedenlere göre, HUMK.nun 440.maddesinde yazılı sebeplerden hiç birisine dayanmayan ve yerinde olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, takdiren (160.000) YTL para cezasının düzeltme isteyenden alınmasına, 21.3.2007 gününde A…

…. A.Ş.yönünden oybirliği, M…

….. A.Ş.yönünden oyçokluğu ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu