Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2001/10-268 E., 2001/251 K.

Hukuk Genel Kurulu 2001/10-268 E., 2001/251 K.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKKURUM KARARININ İPTALİSİGORTA PRİMLERİ
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "Kurum kararının iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Amasya Asliye 1.Hukuk (İş) Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 3.12.1999 gün ve 1999/237-361 sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesi'nin 6.4.2000 gün ve 2000/2051 E. 2000/2173 K. sayılı ilamiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davalılar vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, kurum kararının iptali isteğine ilişkindir.

Davacı vekili;müvekkilinin 1.5.1981 tarihinde bakkallık mesleği nedeniyle Bağ-Kur'lu olduğunu, ancak daha sonra bu mesleği terk etmesine karşın kaydının silinmediğini, 11.8.1992 tarihine kadar Bağ-Kur'lu gözüktüğünü, cezalı duruma düşmemek için primleri ödediğini, bu arada 1.6.1992- 31.7.1992 tarihleri arasında zorunlu SSK sigortasına bağlı olarak çalıştığını, isteğe bağlı sigortalılık başvurusunun da kabul edilerek 1.9.1992 tarihinde isteğe bağlı sigortalılığının başlatıldığını,emekli olmak için başvurduğunda SSK.nun 1.6.1992- 31.7.1992 tarihleri arasındaki Bağ-Kurluluğu nedeniyle sigortasının tümünü iptal ettiğini, kurum işleminin iptalini istemiştir.

Davalı kurum davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkeme;davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Özel Daire; davalı kurum vekilinin temyizi üzerine "davacının vergi mükellefi olduğu dönemlerde vergi dairesine verdiği muhtasar beyannamelerdeki kazancı ile sigortalı bulunduğu sürede elde ettiği kazancının karşılanarak ekonomik yönden baskın ve etkin çalışmanın nerede geçtiğinin belirlenmesi gerektiği, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararın bozulmasına karar vermiştir.

Bozmadan sonra yapılan yargılama sırasında 7.7.2000 günlü ilk celsede davacı vekili bozma ilamına karşı eksikleri yerine getirdiklerini, bozmaya uyulmamasını beyan etmiş, Amasya Vergi Dairesince düzenlenen 14.12.1992 tarihli düzeltme fişini ve SSK.na verilen ve 1.920.000 TL. kazanç elde ettiğine ilişkin 1992 yılı ikinci dönem 4 aylık sigorta primleri bordrosunu ibraz etmiştir. Mahkemece aynı celse bu belgelerde esas alınarak önceki kararda direnildiği yönünde hüküm kurulmuş ve davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yine gerekçeli kararda da bu belgelere delil olarak dayanılmış,bozmadan esinlenilerek ve yeni delillere dayanılarak hüküm oluşturulmuştur.

Bu durumda ortada varlığından söz edilebilecek bir direnme kararı mevcut olmayıp, bozmadan önce verilen kararda dayanılmayan ve bozmadan sonra ibraz edilen delillerin ve bozmada yer alan hususların gerekçe yapıldığı yeni bir hükmün bulunduğunun kabulü gerekir.

Bu nedenle dosya, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için Özel Daireye gönderilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklandığı üzere, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 10.HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 14.3.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu