Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2001/15-224 E., 2001/261 K.

Hukuk Genel Kurulu 2001/15-224 E., 2001/261 K.
TAVZİH

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 495 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "tavzih" isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda;Ankara Asliye 7.Ticaret Mahkemesi'nce istemin kabulüne dair verilen 16.4.1999 gün ve 1998/1724 Değ.İş sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 15.Hukuk Dairesi'nin 3.6.1999 gün ve 1999/1857-2287 sayılı ilamiyle;

(...HUMK.nun 455 ve sonradan gelen maddeleri uyarınca, hüküm, müphem ve gayrı vazıh olur yahut birbiriyle çelişen fıkraları içerirse istek üzerine bunların tavzih yolu ile giderilmesi olanaklıdır. Bundan çıkan sonuca göre tavzih, bir hükmün müphem olması veya birbirine çelişkili fıkraları ihtiva etmesi halinde hükümle varılmak istenen gerçek anlamın ne olduğunu açığa çıkarmak için kabul olunan bir yoldur. Tavzih, asla verilmiş bulunan bir hükmün tekrar incelenmesi için kabul edilen bir kanun yolu da değildir.

Bütün bu açıklamaların ışığı altında somut olaya dönüldüğünde; 25.11.1998 günlü hakem kurulu kararının 10.sayfası VII.bendinde "Davada kabul ve reddedilen müdeabihler toplamına göre Harçlar Kanununun 3.maddesi uyarınca mahkemece belirlenecek karar harcının davacılardan tahsiline" denildiği, anılan kararın taraflarca temyiz yoluna başvurulmayarak, mahkeme başkanının tasdiki üzerine 22.3.1999 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Görülüyor ki, şimdi tavzih talebinde bulunan davacılar temyiz yoluna başvurmamış harcın davacılara aidiyetini belirleyen hakem kararı bu şekilde kesinleşmiştir. Böylece, harç bakımından davalı TEAŞ yararına usuli kazanılmış hak doğmuştur. Mahkemece, bütün bu olgular gözden kaçırılarak esasen temyize konu yapılabilecek istemin reddi yerine, yasaya uygun düşmeyen değişik bazı gerekçelerle ve usuli kazanılmış hak kuralına da aykırı biçimde kabulü bozma nedenidir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tavzih isteminin kabulüne ilişkin hüküm Özel Dairesince yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmuş ise de, kesinleşen 25.11.1998 tarihli hakem kararının VIII.bendinde belirtilen yargı harcının davacılara aidiyetine ilişkin hüküm bölümünün maddi hata sonucu "davalıya" şeklinde yazılması gerekirken "davacılara" denilerek yazılmış olduğunun anlaşılmasına göre;tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA,gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başka harç alınmasına yer olmadığına, 21.3.2001 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu