Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2001/9-221 E., 2001/224 K.

Hukuk Genel Kurulu 2001/9-221 E., 2001/224 K.
ALACAK DAVASIKIDEM TAZMİNATI

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 429 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 4.İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 29.12.1999 gün ve 1999/574 E- 1116 K.sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 31.5.2000 gün ve 2000/4019-7586 sayılı ilamı ile;

(...1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir

2. Taraflar arasında imzalanan hizmet sözleşmesinin 6. maddesinde "işçi geçici veya daimi olarak işinin değiştirilmesine şimdiden muvafakat eder.İşverenin Türkiye sınırları içindeki çalışma sahasının herhangi bir bölgesinde vazifelendirebilir veya çalışma bölgesini değiştirebilir.Çalışan işveren tarafından vazifelendirildiği her bölgeye gitmeyi veya çalışma bölgesi değiştirildiğinde yeni çalışma bölgesine gitmeyi peşinen kabul eder" hükmü getirilmiş olup işveren bu maddeye dayanarak davacının işyerini değiştirdiği anlaşılmaktadır. Mahkemece sözleşmenin bu maddesi tartışılmadan davacının kıdem tazminat isteminin kabul edilmesi hatalıdır. Sözleşmenin bu düzenlemesine göre davacının kıdem tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulü bozma nedenidir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 28.2.2001 gününde, oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu