Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2001/12-206 E., 2001/217 K.

Hukuk Genel Kurulu 2001/12-206 E., 2001/217 K.
BOŞANMA İLAMININ KESİNLEŞMESİMANEVİ TAZMİNAT
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "şikayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 2.İcra Tetkik Merciince şikayetin reddine dair verilen 8.6.2000 gün ve 2000/334 E- 560 K.sayılı kararın incelenmesi şikayetçi borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin 21.9.2000 gün ve 2000/12169-13235 sayılı ilamiyle; (...Manevi tazminat yönünden karar bozulmuş olmakla takip tarihinde bu konuda hüküm bulunmadığından şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Şikayetçi Borçlu vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava şikayete ilişkindir.

Somut olayda, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hüküm altına alınan manevi tazminata ilişkin karar kesinleşmeden takibe konulmuş şikayetçi bu nedenle takibin iptalini istemiştir.

Kural olarak boşanma ilamı ile birlikte hükmedilen manevi tazminatın boşanma kararının eklentisi olması nedeniyle boşanma ilamı kesinleşmeden takip yapılması mümkün değildir. Ancak; somut olayın özelliğine göre takibe konu ilamın boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hüküm altına alınması karşısında kesinleşmesi gerekmediğinden usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ : Şikayetçi-borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 28.2.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu