Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2001/16-201 E., 2001/245 K.

Hukuk Genel Kurulu 2001/16-201 E., 2001/245 K.
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 30 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "tesbite itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Ş Kadastro Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 27.12.1999 gün ve 1995/7 E-1999/151 K.sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 16.Hukuk Dairesi'nin 21.4.2000 gün ve 2000/1760-1804 sayılı ilamiyle; (...Kadastro sırasında 103 ada 75 parsel sayılı 7200 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı FK, 103 ada 74 parsel sayılı 7000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz aynı nedenle NB, 101 ada 48, 102 ada 22, 103 ada 13 ve 170, 106 ada 92 parsel sayılı 5300, 6000,2200,1658 ve 2300 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı YCC, 101 ada 25, 102 ada 41, 103 ada 93 ve 129, 106 ada 33 ve 25,109 ada 2 parsel sayılı 5200, 5000, 3900, 1200, 6700, 124 ve 4300 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar irsen intikal, taksim, vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle YCC, 105 ada 12, 106 ada 18,89,94,109,109 ad 1,101 ada 47, 102 ada 21, 103 ada 113 ve 180 parsel sayılı 3000, 3800,2000,1100,1327,2500,6900,5100,14000 ve 568 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar kazandırıcı zamanaşmı zilyetliği nedeniyle davalı HC, 106 ada 32 ve 127, 103 ada 128,39,101 ada 26,103 ada 94 parsel sayılı 200,91,1200,10700,5300 ve 4200 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar irsen intikal, taksim, vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı HC adlarına tesbit edilmiştir. Davacı ŞM, yasal süresi içinde miras payına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine ve çekişmeli parsellerin tesbit gibi davalılar adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazların vefat eden miras bırakanları H ve SC'ye ait olduğu, miras bırakanların bir kısım taşınmazlarını bazı mirasçılara temlik ettikleri dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Öncelikle miras bırakan tarafından temlik olunan taşınmazların kesin olarak belirlenmesi ve bu taşınmazların senet kapsamları doğrultusunda alıcı olan mirasçılar adına tescili gerekir. Senet kapsamına girmeyen ve miras bırakandan intikal eden diğer taşınmazların paylaşılmadığı gerek davacının gerekse davalıların beyanları ile sabittir. Davalılar paylaşım ve pay satımına dayanmışlardır. Davacı Ş'nin payının satıma konu olduğu da kanıtlanamamıştır. Ş'den başka diğer mirasçılar davada taraf oldukları halde aleyhlerine olan kararı temyiz etmemişler ve miras payı isteminde bulunmamışlardır. Bu nedenle olayda 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 30/2.maddesinin de uygulanması mümkün değildir. Hal böyle olunca, miras bırakanlar tarafından satıma konu olmayan parsellere ait tesbitlerin iptali ile davacıya isabet eden payın onun adına, geriye kalan payların ise tesbit gibi davalı kişiler adına tesciline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, kadastro tesbitine itiraza ilişkindir.

Mahkemenin davanın reddine dair verdiği karar yukarıda açıklanan nedenle bozulmuştur.

Mahkeme, harici satış senedi kapsamına giren taşınmazların keşif yerinde tek tek belirlendiği ve mirasçılar arasında rızai taksim yapıldığının davacının, 24.11.1997 tarihli oturumdaki beyanı ile de kabul edildiği gerekçesiyle önceki kararında direnmiştir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA aşağıda dökümü yazılı (1.160.000) lira bakiye temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14.3.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu