Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU


Hukuk Genel Kurulu 2001/9-107 E., 2001/191 K.

Hukuk Genel Kurulu 2001/9-107 E., 2001/191 K.
ALACAK DAVASIGÖREVSİZLİK KARARIİHBAR VE KIDEM TAZMİNATIİŞÇİLİK ALACAĞI

1475 S. İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) [ Madde 5 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Ankara 6.İş Mahkemesi'nce dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 19.6.2000 gün ve 1999/2014- 2000/390 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin 25.9.2000 gün ve 2000/11970-12335 sayılı ilamiyle; (...Davacı, davalı yöneticiliğindeki apartmana ait konut işyerinde kapıcılık hizmetinde bulunduğunu iş aktinin haksız olarak feshedildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Mahkemece konut işyerinin davacının işe başladığı tarihten önce merkezi ısıtma sistemine terk edildiği, bu şekilde kalorifersiz nitelik kazandığı, davacının da kapıcılık hizmeti yanında servis taşımacılığı suretiyle ticari faaliyette bulunduğu ve kapıcılık hizmetini aynı konuta veya işverene hasretmediği, konutun bu niteliği ve davacının çalışma şekline göre davacının 1475 sayılı İş Kanunu kapsamında sayılamayacağı uyuşmazlığın 1475 sayılı İş Kanunun dışında kaldığı İş Mahkemelerinin görevli olamayacağı belirtilerek görevsizlik kararı verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, yerel mahkemenin kömür kaloriferli iken, merkezi ısıtma sistemine geçen konut işyerinin kalorifersiz konut sayılması gerektiği görüşüne katılmak mümkün görülmemiştir. Kaloriferli konuttan amaç, konutun ister kömürlü, ister mazotlu veya doğal gaz olsun bir cihazla ısıtılmakta olmasıdır. Kullanılan yakıt ile kapıcının kalorifer işini yapıp yapmamasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bir başka anlatımla, kapıcının gördüğü hizmetin niteliği ne olursa olsun, kaloriferli konutta çalışıyor olması yeterlidir. Bu kapsamda, kaloriferli olan konut işyerinin davacı işe girmeden önce merkezi ısıtma sistemine geçirilmesi konutun kalorifersiz nitelik kazanmasını sağlamaz. Davacı işçi kaloriferli konut işyerinde çalıştığına göre 1475 sayılı İş Kanununun 5. maddesinin II. Fıkrasının (e) bendi gereğince iş kanunu hükümlerine tabi olup, istemleri konusunda işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekir. Yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır....) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Daacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 21.2.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu