Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY CEZA GENEL KURULU


Ceza Genel Kurulu 2009/4-86 E., 2009/136 K.

Ceza Genel Kurulu 2009/4-86 E., 2009/136 K.
KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARETTEHDİT

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 31 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 43 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 50 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 51 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 106 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 125 ]
"İçtihat Metni"

Sanıkların tehdit suçundan, 5237 sayılı Yasanın 106/2-c, 43/2-1 ve 31/3. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

Haklarında 5237 sayılı Yasanın 62, 50, 51 ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan ise 5237 sayılı Yasanın 125/3-a, 125/4, 43/2. maddesi yollamasıyla 43/1 ve 31/3. maddeleri uyarınca 1 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına,

Haklarında 5237 sayılı Yasanın 62, 50, 51 ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına ilişkin, E... 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 22.05.2007 gün ve 244-292 sayılı hüküm, sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 31.03.2009 gün ve 11252-6143 sayı ile onanmıştır.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 14.04.2009 gün ve 188150 sayı ile;

Sanıkların yaşı nedeniyle cezalarından 1/2 yerine 1/3 oranında indirim yapılmak suretiyle fazla hapis cezası tayin edildiği gerekçeleriyle itiraz yasa yoluna başvurarak, Özel Daire onama kararının kaldırılıp, E....1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.05.2007 gün ve 244-292 sayılı hükmünün fazla ceza tayini isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, suç tarihinde 15-18 yaş grubu içinde bulunan sanıkların, 16.06.2005 tarihinde işlediği suçlardan dolayı yaş nedeniyle 5237 sayılı Yasanın 31/3. maddesi uyarınca yapılan indirimde fazla ceza tayin edilip edilmediğine ilişkindir.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasanın 31/3. maddesinde, suç tarihinde onbeş yaşını doldurmuş olup da, onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında hükmolunan diğer cezaların “

“yarısının”

” indirileceği hükmüne yer verilmiş, anılan hükümdeki indirim oranı 08.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 29.06.2005 gün ve 5377 sayılı Yasanın 5. maddesi ile sanıklar aleyhine olarak “

“üçte biri”

” şeklinde değiştirilmiştir.

İnceleme konusu somut olayda; 20.10.1987 ve 03.01.1989 doğumlu olup, suç tarihi olan 16.06.2005 tarihinde 15-18 yaş grubu içinde olan M....K.... ve A...Ç....’in işledikleri kamu görevlilerine görevinden dolayı sövme ve tehdit suçlarından, tayin edilen cezadan yaşları nedeniyle 16.06.2005 tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Yasanın 31/3. maddesi uyarınca yarı oranında indirim yapılması gerekirken, suç tarihinden sonra 08.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve sanıklar aleyhine olan 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı Yasanın 5. maddesi ile değişik 5237 sayılı Yasanın 31/3. maddesi hükmü nazara alınarak 1/3 oranında indirim yapılmak suretiyle sanıklar hakkında fazla hapis cezası tayin edilmiştir. Sanıklar aleyhine olan bu yasal değişiklik geriye yürümeyeceğinden, suç tarihindeki yasal düzenlemeler dikkate alınarak cezalarından yarı oranında indirim yapılması gerekmektedir. Bu itibarla Yargıtay C.Başsavcılığı itirazı yerinde olup, kabulüne karar verilmelidir.

Ancak, hükümdeki hukuka aykırılık sanıklar hakkında yaşları nedeniyle yapılan indirim oranına ilişkin bulunduğundan ve 5237 sayılı Yasanın 31. maddesinin 3. fıkrasında herhangi bir takdir gerektirmeksizin, sabit oranlı bir indirimin öngörülmesi ve indirimin sonucunda da kişiselleştirilmeye ilişkin önceki hükümde tartışılmayan herhangi bir kurumun uygulanması zorunluluğunun doğma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca, halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı Yasanın 322. maddesinin 1/5. fıkrası gereğince, bu hususta Ceza Genel Kurulunca da karar verilmesi mümkün bulunduğundan, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulü ile Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün 5237 sayılı Yasanın 31/3. fıkrasına aykırı olarak sanıklar hakkında fazla ceza tayin edilmesi isabetsizliğinden bozulmasına,

Tehdit suçundan, 5237 sayılı Yasanın 106/2-c ve 43/2-1. maddeleri uyarınca hükmolunan 3 yıl 9 ay hapis cezasının sanıkların yaşı nedeniyle suç tarihinde yürürlükte bulunan 31/3. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek sanıkların 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hükümdeki sair hususların aynen bırakılmasına,

Sövme suçundan, 5237 sayılı Yasanın 125/3-a, 125/4, 43/2. maddesi yollamasıyla 43/1. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezasının sanıkların yaşı nedeniyle suç tarihinde yürürlükte bulunan 31/3. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek sanıkların 1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hükümdeki sair hususların aynen bırakılmasına,

Karar verilmek suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABÜLÜNE,

2- Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 31.03.2009 gün ve 11252-6143 sayılı onama kararının KALDIRILMASINA,

3- E....1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.05.2007 gün ve 244-292 sayılı hükmünün BOZULMASINA,

4- 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi yollamasıyla, 1412 sayılı CYUY’nın 322. mad¬

¬desinin Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tanıdığı yetki kullanılmak suretiyle,

Sanıklar M....K... ve A...Ç...’in;

a) Tehdit suçundan, 5237 sayılı Yasanın 106/2-c ve 43/2-1. maddeleri uyarınca hükmolunan 3 yıl 9 ay hapis cezasının sanıkların yaşı nedeniyle suç tarihinde yürürlükte bulunan 31/3. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek sanıkların 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hükümdeki sair hususların aynen bırakılmasına,

b) Sövme suçundan, 5237 sayılı Yasanın 125/3-a, 125/4, 43/2. maddesi yollamasıyla 43/1. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezasının sanıkların yaşı nedeniyle suç tarihinde yürürlükte bulunan 31/3. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek sanıkların 1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hükümdeki sair hususların aynen bırakılmasına,

Karar verilmek suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

5- Dosyanın, mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26.05.2009 tarihinde yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu