Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY CEZA GENEL KURULU


Ceza Genel Kurulu 2009/10-59 E., 2009/131 K.

Ceza Genel Kurulu 2009/10-59 E., 2009/131 K.
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 20 ]
7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 21 ]
"İçtihat Metni"

Sanık E....V...’ın, “

“karşılıksız çek keşide etmek suçundan 1.000.000.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve bir yıl süreyle çek hesabı açmasının yasaklanmasına”

” ilişkin, Ş... 3. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 02.06.2004 gün ve 1468-978 sayılı hükme yönelik temyiz istemi Ş... 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15.11.2006 gün ve 321-307 sayı ile red edilmiş, red kararının da sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 10. Ceza Dairesince 05.02.2009 gün ve 17577-1316 sayı ile red kararının onanmasına karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 12.03.2009 gün ve 28846 sayı ile olağanüstü itiraz yasa yoluna başvurulmak suretiyle, sanığa tebliğ edilen karardaki yasa yolu bildiriminin eksik olması nedeniyle sanığın 14.11.2006 günlü dilekçesinin süresinde verildiğinin kabulü ile buna dayalı olarak temyiz incelemesi yapılması gerektiğinden bahisle, Özel Daire kararının kaldırılmasına ve temyiz incelemesi yapılması için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

Dosya, Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca incelenmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

İnceleme sanık E....V... hakkındaki hükme hasren yapılmıştır.

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, temyiz dilekçesinin süresinde verilmiş sayılıp sayılamayacağına ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğinden;

Ş....Asliye Ceza Mahkemesince 02.06.2004 tarihinde verilen mahkumiyet hükmündeki yasa yolu bildirimi, “

“Yargıtay yolu açık olmak üzere, sanıkların yokluklarında müdahil vekilinin yüzüne karşı C. Savcısı O....T....’ın huzurunda mütalaasına kısmen farklı olarak açıkça karar verildi”

” şeklindedir.

Bu hükme ilişkin gerekçeli karar tefhimde hazır bulunmayan sanık E....V....’a tebliğ edilmek üzere, sanığın duruşmada bildirmiş olduğu adrese gönderilmiş, tebliğ mazbatasına göre 06.08.2004 tarihinde, posta görevlisi tarafından sanığın belirtilen adresinden geçici olarak ayrılmış bulunduğu saptandıktan sonra M.....Ş.... isimli komşuya haber verilmek, kapıya da ihbarname asılmak suretiyle tebligat evrakı mahalle muhtarına teslim edilmiştir.

Yapılan işlem sırasında bilinen ve mutad olarak kullanılan tebligat zarfı değil, bunun yerine duruşma davetlerinde kullanılan tebligat mazbatası kullanılmış, zarf yapısında olmayan bu evrakın içerisine, gerekçeli kararın konulması söz konusu olamayacağı gibi, evrakın üzerinde veya ekinde de, kararın tebliğ olunduğuna dair herhangi bir açıklama veya not yer almamıştır.

Bu nedenle, yasa yolu bildiriminde eksiklik bulunup bulunmadığı veya yapılan tebligatın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 20. ve 21. maddelerine uygun olup olmadığı hususlarından önce, bu husus değerlendirilmiş ve kararın tebliğ olunduğunun tebliğ mazbatasından açıkça anlaşılamadığı somut olayda “

“tebliğ mazbatasının ekinde gerekçeli kararın da bulunduğunun”

” varsayıma dayalı olarak kabulünün olanaklı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yokluğunda tefhim edilen hükme ait gerekçeli kararın, tebliğ edildiğine dair geçerli bir belge bulunmayan sanığın, öğrenme üzerine verdiği 14.11.2006 tarihli temyiz dilekçesinin süresinde ve geçerli olduğunun kabul edilmesi suretiyle buna dayalı olarak temyiz incelemesinin yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, itirazın değişik gerekçe ile kabulüne, Özel Daire Kararının kaldırılmasına ve temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ

:

Açıklanan nedenlerle,

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçe ile KABULÜNE,

2- Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 05.02.2009 gün ve 17577-1316 sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3- Dosyanın, sanığın 14.11.2006 tarihli temyiz dilekçesi nedeniyle temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 10. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26.05.2009 günü yapılan müzakerede oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu