Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

Ceza Genel Kurulu         2009/6-284 E.  ,  2009/100 K.KAÇAK ELEKTRIK KULLANMAK ŞIRKET KURUCU ORTAĞI VE TEMSILCISI
"İçtihat Metni"Hırsızlık suçundan sanık H.... H...... B.......’in, beraatına ilişkin, Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 20.04.2005 gün ve 1371-535 sayılı hüküm, katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 28.03.2007 gün ve 14932-3674 sayı ile; “1- Sanığın, kurucu ortağı ve yetkili müdürü olduğu şirkete ait olup, aynı zamanda öğretmenlik de yaptığı dershanede, sayacı devre dışı bırakarak sayaç öncesi sigortadan ayrı bir kablo ile elektrik akımı vermek suretiyle 4 adet klimada kaçak elektrik kullandığının tespit edilmesi karşısında, suçu işlediğinin kabul edilmesi gerekirken, dosya içeriği ile bağdaşmayan yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak, yerinde olmayan gerekçelerle yazılı biçimde hüküm kurulması, 2- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCK’nun, 491/ilk, 522/1. maddelerine göre, hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nun aynı suça uyan 142/1-f, 168/2. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında 765 sayılı Yasa hükümlerinin sanık yararına olması ve aynı Yasa uyarınca uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması” isabetsizliğinden bozulmuştur. Yerel Mahkeme ise, 17.09.2007 gün ve 767-697 sayı ile; “29.03.2005 tarihinde yapılan keşifte dinlenen tutanak düzenleyicilerin yeminli beyanları ve bilirkişi raporu, sanığın hayatın olağan akışına uygun görülen savunmalarını doğrular mahiyette görülmüştür. Yine keşif yerinde dinlenen savunma tanıklarının yeminli beyanları da dikkate alındığında ortada şüpheli bir durum olduğu açıktır. Mahkûmiyet hükmü verilebilmesi için somut, kesin ve tartışmadan uzak delillerin ortaya konulması gerekmektedir. Ortaya konulan deliller mahkûmiyet hükmü vermeye yeterli görülmediği gibi, bu yönde mahkememizde tam bir vicdani kanaat de oluşmadığından şüphe sanık lehine olarak yorumlanmıştır” gerekçesiyle önceki hükümde direnmiştir. Bu kararın da katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay C.Başsavcılığının “bozma” istekli 21.12.2008 gün ve 290851 sayılı tebliğnamesi ile Birinci Başkanlığa gönderilen dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır. TÜRK MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında oluşan ve çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, sanığa yüklenen elektrik hırsızlığı suçunun sübuta erip ermediğinin belirlenmesine ilişkindir. İncelenen dosya içeriğine göre; 17.09.2004 tarihinde düzenlenen kaçak elektrik tespit tutanağında; M..... merkez Çankaya Mahallesinde bulunan S....... Dershanesinde yapılan kontrolde sayaca girmeden kolon sigortasından harici hat çekilerek 4 adet 6800 watt gücünde elektrikli aletin sayaç harici çalıştırıldığının ve aboneliğin A...... Dershanesi adına olduğunun belirlendiği belirtilmiş, tutanak işyerinin sorumlu müdürü olan sanık H.... H...... B....... tarafından da imzalanmıştır. Sanık, aşamalardaki savunmalarında; S...... Dershanesinde sorumlu müdür ve fizik dersi öğretmeni olarak görev yaptığını, olay günü TEDAŞ’tan gelen görevlilerin kaçak elektrik kontrolü yapmak istemeleri üzerine birlikte elektrik sayaçlarının olduğu yere gittiklerini ve görevlilerin kaçak elektrik kullanıldığını belirleyerek tutanak düzenlediklerini, 2 yıl öncesine kadar aynı yerde bir başka dershanenin bulunduğunu, yönetim ve ortaklar değişince S....... Dershanesi olarak faaliyet göstermeye başladıklarını, dershanede 18 adet klima ve 11 adet derslik bulunduğunu, bunlardan 4 adet klimanın kaçak elektrik kullandığının söylendiğini, kaçak elektriğin nasıl bağlandığını bilemediğini, kendisinin elektrik bağlatmadığını, dershanede öğretime 07.06.2004 tarihinde ara verildiğini ve tutanak tutulduğu tarihte de öğretimin başlamamış olduğunu, dershaneye haftada yalnızca 2 gün uğradığını, diğer zamanlarda dershanenin bir başka şubesinde bulunduğunu, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir. Sanık müdafii de savunmalarında, elektrik sayaçlarının herkesin müdahale edebileceği bir yerde bulunduğunu, sanığın S...... Özel Eğitim Ltd. Şirketinin sorumlu müdürü olduğunu, dershane müdürü olmadığını, dershane müdürünün ise başka bir kişi olduğunu, sanığın kaçak elektrik bağlatmasının söz konusu olmadığını belirtmiştir. Tutanak tanığı L...... Ç......, tutanak içeriğinin doğru olduğunu, bir ihbar üzerine gittiklerinde, panoyu açar açmaz harici olarak çekilen hatta ait kabloyu açıkça gördüklerini, savunma tanıklarının da belirttikleri gibi “kaçak elektrik bu kadar da bariz kullanılmaz ki” diye söylendiğini beyan etmiş, diğer tutanak tanığı İsmet Subaşı da benzer şekilde anlatımda bulunmuştur. Savunma tanığı G...... E......, yaklaşık 8 yıl dershanede memur olarak çalıştığını, 2002 yılında ayrıldığını, işten ayrılmadan hemen önce binanın ortak olan elektrik tesisatının ayrıldığını ve dershaneye de ayrı bir tesisat çekilerek ayrı bir saat bağlandığını, 2002 yılında dershaneden ayrıldıktan sonraki durumu bilemediğini beyan etmiştir. . Savunma tanığı M...... Ş....ise, dershanede rehber öğretmen olarak çalıştığını, gayriresmi olarak yönetim işleriyle de ilgilendiğini, bir ihbar üzerine TEDAŞ görevlileri geldiğinde dershanenin bütün birimlerini kendisinin gezdirdiğini, klimaların yerlerini gösterdiğini, bilerek kaçak elektrik kullanıldığını zannetmediğini, elektrik saatleri panosunun herkes tarafından kullanılan bir yerde bulunduğunu, birilerinin dershaneyi karalamak için kasıtlı olarak böyle bir şey yapmış olabileceğini, hatta görevlilerin, “bu kadar da açık olarak kaçak elektrik kullanılmaz ki” dediklerini belirtmiştir. Yerel Mahkemece mahallinde 29.03.2005 tarihinde yapılan keşifte dinlenen bilirkişi, emekli TEDAŞ kaçak kontrol amiri H...... B....., 05.04.2005 günlü raporunda sonuç olarak, kaçak elektrik kullanıldığının tespit edilerek hattın düzeltilmesi ve tesisatın mühürlenmesinden sonra endeks incelendiğinde tüketimin % 30 artması gerekirken, tüketim miktarının değişiklik göstermediğini, yani hesap ekstresi incelendiğinde tutanak öncesi ve sonrası sarfiyatlar arasında bir fark bulunmadığını, bu verilere göre kaçak ve usulsüz elektrik kullanıldığı kanaatinde olmadığını belirtmiştir. Mersin Ticaret Sicil Memurluğunca 06.12.2004 günlü yazı ile Seçkinler Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şirketinin kurucu ortaklarının, sanık H.... H...... B....... ve M..... K...... olduğu, 04.03.2003 tarihinden itibaren şirketi temsil yetkisinin sanığa ait bulunduğu, ortakların ise B..... K......, A..... K..., H.... G.... ve M.... B....... oldukları bildirilmiştir. Bütün bu bilgi ve belgeler bir arada değerlendirildiğinde; Sanığın, kaçak elektrik kullanılması nedeniyle tutanak düzenlenen dershanenin, kurucu ortağı olduğu ve tutanak tarihi itibariyle de dershanenin bağlı olduğu şirketi temsil yetkisinin bulunduğu, Mersin Ticaret Sicil Memurluğunun yazısı ile sabittir. Dershanede görevlilerce ihbar üzerine yapılan kontrolde, kolon sigortasından harici hat çekilerek, sayaca girmeden dört adet klimada kaçak elektrik kullanıldığı belirlenip, tutanak tutulmuş ve sanık da herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin tutanağı imzalamıştır. Sanığın, bu hususun aksine, sonradan alınan suçtan kurtarmaya yönelik savunmasına ve savunma tanıklarının somut bir bilgiye dayanmayan, savunmayı doğrulayacak varsayımların ortaya konulmasından ibaret beyanlarına itibar edilmesine olanak yoktur. Keza, bilirkişi raporunda da somut bir bilgiye yer verilmemiş, varsayıma dayalı olarak kanaat belirtilmiş olduğundan bu rapor da hükme esas alınamaz. Bu itibarla, dosya kapsamına ve toplanan kanıtlara uymayan gerekçelerle sanığın beraatına karar verilmesi isabetsiz olduğundan, Yerel Mahkeme direnme hükmünün, bozulmasına karar verilmelidir. SONUÇ: Açıklanan nedenlerle; 1- Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 17.09.2007 gün ve 767-697 sayılı direnme hükmünün BOZULMASINA, 2- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.04.2009 tarihinde yapılan müzakerede, tebliğnamedeki isteme uygun olarak oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu