Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY CEZA GENEL KURULU


Ceza Genel Kurulu 2009/YYB-118 E., 2009/146 K.

Ceza Genel Kurulu 2009/YYB-118 E., 2009/146 K.
KAÇAKÇILIK

4926 S. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU(MÜLGA) [ Madde 13 ]
1684 S. UMUMİ MAHKEMELER VE KARAR HAKİMLERİ VE MUSTANTİ... [ Madde 1 ]
"İçtihat Metni"

Kaçakçılık suçundan açılan kamu davası sonunda M..... 1. Asliye Ceza Mahkemesi; sanığa isnat edilen eylemin 4926 sayılı Yasanın 13. maddesinde belirtilen suça uyduğu ve bu suçların gümrük komisyonunun görevine girdiğinden bahisle mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın M.... Gümrük Komisyonuna gönderilmesine karar vermiştir.

M..... Yolcu Salonu Gümrük Komisyonu ise, sanığın eyleminin 4926 sayılı Yasanın 13/3. maddesine uygun olduğundan bahisle karşı görevsizlik kararı vermiştir.

Dosyanın görev uyuşmazlığının giderilmesi için, Yargıtay’a gönderilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesince 02.04.2009 gün ve 14380-3901 sayı ile;

“Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.05.2005 gün ve 51-47 sayılı ve 15.07.2008 gün ve 157-196 sayılı kararlarında belirtildiği üzere adli yargı mercii olan genel mahkemeler ile yaptırım ve uygulama bakımından kendilerine kısmen kaza yetkisi verilmiş makamlardan olması nedeniyle Gümrük Komisyonu arasında çıkan görev uyuşmazlıklarının merci suretiyle çözme görevinin 1684 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca Yargıtay Ceza Genel Kuruluna ait bulunduğundan dairemizin görevsizliğine, dosyanın Yargıtay Yüksek Ceza Genel Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine”

” karar verilmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Ceza Genel Kurulunca çözümü gereken uyuşmazlık, somut olayda sanığa yüklenen eylemle ilgili yaptırım uygulama hususunda M...... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin mi yoksa M.... Gümrük Komisyonunun mu görevli olduğunun belirlenmesi noktasında toplanmaktadır.

Ceza Genel Kurulunun 10.05.2005 gün ve 51-47 sayılı kararında ilke ve gerekçeleri belirlendiği üzere;

Devlet sistemimiz içinde yer alan il ve ilçe idare kurulları, en büyük mülkî amirlikler, belediye makamları, gümrük komisyonları, orman işletme şeflikleri gibi makamlar, yargı mercii olmadıkları halde, yaptırım uygulama bakımından kendilerine kısmen kaza yetkisi verilmiş makamlardan olmaları nedeniyle adli yargı mercii olan genel mahkemeler ile kaza yetkisini haiz bu makamlar arasında çıkabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarını, merci belirleme suretiyle çözme görevi 1684 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca Ceza Genel Kuruluna aittir.

Somut olayda Asliye Ceza Mahkemesinin, eylemin idari yaptırım gerektirdiğini belirterek görevsizlik kararı vermesi üzerine, dosyayı tevdi ettiği İskenderun Gümrük Komisyonunun karşı görevsizlik kararı vermiş bulunması nedeniyle, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5326 sayılı Kabahatler Yasası’nın 24. maddesinde; “

“Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idarî yaptırım kararı verilir”

” hükmü uyarınca atılı eylem ister adlî yaptırımı gerektiren suç, isterse idarî yaptırımı gerektiren kabahat oluştursun her iki halde de yargılama yaparak kovuşturma konusu eylemi değerlendirme ve gerektirdiği yaptırımı belirleme görevinin adli merciye ait olma usulü getirilmekle, usul hükümlerinin derhal uygulanırlığı ilkesi gereğince görevli merciin Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi olacağı sonucuna varıldığından, Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- M..... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.11.2003 gün ve 108-830 sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,

2- Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.06.2009 tarihinde yapılan müzakerede oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu