Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY CEZA GENEL KURULU


Ceza Genel Kurulu 2009/3-107 E., 2009/141 K.

Ceza Genel Kurulu 2009/3-107 E., 2009/141 K.
HAKARETKASTEN YARALAMA

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 456 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 457 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 482 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 59 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 71 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 81 ]
"İçtihat Metni"

Sanık Ş....S...’in;

1-) Hakaret suçundan 765 sayılı TCY’nın 482/3, 59, 81/1. maddeleri uyarınca 27 gün hapis ve 152.249.000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına,

2-) Kasten yaralama suçundan 765 sayılı TCY’nın 456/4, 457/1, 59, 81/2. maddeleri uyarınca 2 ay 17 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3-) Sanığa verilen cezaların 765 sayılı TCY’nın 71. maddesi uyarınca 2 ay 44 gün hapis ve 152.249.000 TL. ağır para cezası olarak toplanmasına ilişkin B.... Asliye Ceza Mahkemesince verilen 05.11.2003 gün ve 3-201 sayılı hüküm, sanık müdafiinin temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 19.09.2005 gün ve 19916-14326 sayı ile;

“...2-Sanık Ş....S....’in katılan G....A....’ı yaralama ve ona hakaret suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

5237 sayılı Kanunun 7 ve 5252 sayılı Kanunun 9. maddeleri uyarınca, sanıkların hukuki durumunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun Hükümleri de nazara alınarak yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş katılan sanıklar Ş....S.... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı sair yönler incelenmeden bozulmasına,”

” karar verilmiştir.

Bozmaya uyan B.... Asliye Ceza Mahkemesince 01.03.2006 gün ve 224-46 sayı ile sanık Ş...S....’in;

1-) Hakaret suçundan 765 sayılı TCY’nın 482/3, 59, 81/1. maddeleri uyarınca 27 gün hapis ve 128 YTL. adli para cezası ile,

2-) Kasten yaralama suçundan 765 sayılı TCY’nın 456/4, 457/1, 59, 81/2. maddeleri uyarınca 2 ay 17 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3-) Sanığa verilen cezaların 765 sayılı TCY’nın 71. maddesi uyarınca 3 ay 14 gün hapis ve 128 YTL. adli para cezası olarak toplanmasına karar verilmiştir.

Hükmün sanık müdafii tarafından temyizi üzerine Yargıtay 2. Ceza Dairesince 27.12.2007 gün ve 14283-17455 sayılı görevsizlik kararı ile dosyanın 3. Ceza Dairesine gönderilmesine, dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 16.07.2008 gün ve 780-11038 sayı ile;

“…2- Sanık Ş.....S...’in mağdur G.....A....’ı yaralaması ve hakaret etmesi…

… eylemlerinden dolayı kurulan hükmün”

” onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay C. Başsavcılığı ise 08.05.2009 gün ve 104889 sayı ile;

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 16.07.2008 tarih, 2008/780-11038 sayılı kararının sanık vekili Av. R..... E....’na tebliğ edilmediği yapılan inceleme ile saptanmıştır.

5271 sayılı CMK’nun değişik 316/3. maddesinde ‘

‘Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde sanık veya müdafii ile müdahil, şahsi davacı veya vekillerine dairesince tebliğ olunur’ hükmüne aykırı olarak, sözkonusu 06.09.2007 tarihli tebliğnamenin sanık vekiline tebliğ edilmemesinin yasaya aykırı olduğu…

…” görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurmuştur.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenmiş olan tebliğnamenin hükmü temyiz etmiş olan sanık müdafiine tebliğ edilmemesi durumunda, Özel Dairece temyiz incelemesi yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Dosya incelendiğinde; yerel mahkemece sanık hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından mahkûmiyet hükmü verildiği ve bu hükmün sanık müdafiince süresi içinde temyiz edildiği anlaşılmaktadır

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 26.09.2006 gün ve 204-197 ile 30.10.2007 gün ve 226-215 sayılı kararları başta olmak üzere birçok kararında da açıklandığı üzere; hükmü temyiz etmeleri halinde veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamenin, sanık veya müdafii ile katılan veya vekiline tebliğ olunacağı 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte olan 1412 sayılı CYUY’ nın 316. maddesine 02.01.2003 gün ve 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile eklenip, 19.03.2003 gün ve 4829 sayılı Yasanın 20. maddesiyle değiştirilen 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Adil yargılanma hakkı ve savunma hakkı ile ilgili bulunan bu hüküm buyurucu nitelikte olup uyulması zorunludur.

Anılan düzenleme, Anayasanın 90. maddesi uyarınca bir iç hukuk normu haline gelen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile de ilgilidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 09.11.2000 gün ve 36590-97 sayılı Göç/Türkiye kararı bu konuya temas etmektedir. Nitekim bu karar üzerine, 2003 yılında mevzuatımızda yukarıda sözü edilen düzenleme yapılmış 5271 sayılı CYY’ nın 297. maddesinde de aynı hükme yer verilmiştir.

Somut olayda, Yargıtay C. Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamenin sanık Ş... müdafiine tebliğ edilmediği, buna karşın itiraz konusu yapılmayan diğer sanıklar G..... ve Z..... müdafiine ise iki kez tebliğ edildiği görülmektedir.

Şu halde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 06.09.2007 gün ve 157746 sayılı tebliğnamenin sanık müdafiine tebliğ edilmeksizin Özel Dairece inceleme yapılarak karar verilmiş olması, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 316/3. maddesinin buyurucu hükmüne aykırılık oluşturmaktadır.

Bu nedenle, itirazın kabulü ile Özel Daire kararının sanık Ş....S...’in hakaret ve kasten yaralama suçlarına ilişkin olarak sair yönleri incelenmeksizin kaldırılmasına, tebliğnamenin sanık müdafiine tebliğinden sonra temyiz incelemesi yapılarak bir karar verilmek üzere dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2-Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 16.07.2008 gün ve 780-11038 sayılı kararının sanık Ş.....S...’in hakaret ve kasten yaralama suçlarına ilişkin olarak belirtilen usule aykırılık nedeniyle sair yönleri incelenmeksizin KALDIRILMASINA,

3- Dosyanın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Ş....S... müdafiine tebliğinden sonra, temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.06.2009 günü yapılan müzakerede oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu