Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY CEZA GENEL KURULU


Ceza Genel Kurulu 2007/4.MD-42 E., 2008/67 K.

Ceza Genel Kurulu 2007/4.MD-42 E., 2008/67 K.
CUMHURİYET SAVCILIĞIGÖREVİ SAVSAMA

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 223 ]
"İçtihat Metni"

Sanık A..... S.....'ın görevi savsama suçundan beraatine ilişkin olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesinden verilen 30.11.2006 gün ve 15-27 sayılı hüküm Yargıtay Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "hükmün bozulması" görüşünü içeren 06.02.2007 gün ve 127851 sayılı tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanık A..... S.....'ın Samsun C.savcısı olarak görev yaptığı 2004 ve 2005 yıllarında kendisine tevdi edilen bir kısım dosyaları işlemsiz bıraktığı, bir kısmında işlemleri geç yaptığı ve akıbetlerini araştırmadığı, bu suretle görevini savsadığı iddiasıyla kamu davası açılmış ise de;

Suça konu tarihlerde Samsun Adliyesinde yeterli sayıda Cumhuriyet savcısının bulunmadığı, olağan sayının çok üzerinde bir iş yoğunluğunun mevcut olduğu, sanığın ise duruşmalarda Cumhuriyet savcılığı makamını temsil etmek, kendi mahkemesinden çıkan kararlara karşı yasa yollarına başvurmak ve soruşturma yapmak gibi rutin görevlerinin dışında infaz, bakanlık yazışmaları, merkezdeki bazı ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı yasa yoluna başvurulması bakımından inceleme yapmak, ayrıca özellik arzeden suda boğulma, intihar gibi olaylardaki otopsi işlemlerine ikinci Cumhuriyet savcısı olarak iştirak etmek, avukat ve noter soruşturmalarını yürütmek gibi ek görevler de üstlendiği, keza Cumhuriyet Başsavcısının mesleki bilgi ve araştırma yeteneğine duyduğu güven nedeniyle ceza hukukuna ilişkin özellik arzeden bazı konuların araştırılması ve incelenmesi konularında da mesaisinden yararlanıldığı, yine zaman zaman gerek adliye personelinin gerekse hakim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirildiği, bunlar dışında diğer Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılan soruşturma evrakının belirli yönleri itibariyle bir kez daha incelenmesi ve araştırılması bakımından da sanığa ek görevler verildiği, nitekim geciken evrakın sayıca çok önemli bir kısmının da bu sonuncu kategoride belirtilenlerden ibaret bulunduğu dosyadaki kanıtlardan anlaşılmaktadır.

Aynı yerde görev yapan ve yargılama sırasında tanık olarak dinlenen meslektaşlarının yeminli anlatımlarıyla açıklığa kavuştuğu üzere, çalışkan ve bilgili bir hukukçu olarak tanınan, mesai saatleri dışına taşan bir çalışma gayreti göstermesine rağmen, görevli sayısının azlığı, iş yoğunluğu ve olağan görev bölümünün dışında üstlendiği diğer ek görevleri nedeniyle mevcut işleri makul süre içinde sonuçlandıramadığı belirlenen, dönemsel olarak Cumhuriyet savcıları arasında yapılan toplantılar sırasında bu hususları anlatıp bazı görevlerin üzerinden alınması yolundaki isteğinin de yerine getirilmediği saptanan sanığın yürüttüğü iş ve işlemlerde görevi savsama kastı ile hareket etmediği sonucuna varıldığından, Yargıtay Cumhuriyet savcısının temyiz itirazının reddiyle, 5271 sayılı CYY'nın 223/2-c maddesi kapsamında sanığın beraatine ilişkin hükmün onanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle;

1-Yargıtay Cumhuriyet savcısının temyiz itirazının REDDİNE,

2-Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 30.11.2006 gün ve 15-27 sayılı hükmünün ONANMASINA,

3-Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 01.04.2008 günü tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu