Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY CEZA GENEL KURULU


Ceza Genel Kurulu 2007/4-254 E., 2007/252 K.

Ceza Genel Kurulu 2007/4-254 E., 2007/252 K.
CEZADAN İNDİRİMHAFİFLETİCİ NEDENKESİCİ VE DELİCİ ALET

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 307 ]
1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 322 ]
"İçtihat Metni"

Sanık U... Ü....'ün cezaevine kesici delici alet sokmak suçundan dolayı 765 sayılı TCY'nın 307/a maddesinin 1. fıkrası uyarınca 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, soruşturmayı kolaylaştırıcı savunması lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek aynı Yasanın 59/2. maddesi gereğince cezası 1/6 oranında indirilerek 1 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin olarak Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 24.11.2005 gün ve 660-756 sayılı hüküm sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 05.06.2007 gün ve 3871-5317 sayı ile onanmıştır.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 06.11.2007 gün ve 166082 sayı ile;

"Hükmolunan 2 yıl hapis cezasının 59/2. madde ile 1/6 oranında indirilmesi sonucu 1 yıl 8 ay yerine hesap hatası yapılarak 1 yıl 10 ay hapis cezası verildiği"nden bahisle itiraz etmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya götürüleceği sırada X-Ray cihazı ile yapılan kontrolde ayakkabısının içinde bir adet jilet bulundurduğu dosyadaki kanıtlardan saptanan sanık U... Ü.... hakkında cezaevine kesici alet sokma suçundan dolayı 765 sayılı TCY'nın 307/a maddesinin 1. fıkrası uyarınca verilen 2 yıl hapis cezasından, takdiri hafifletici nedenden dolayı aynı Yasanın 59/2. maddesi ile 1/6 oranında indirim yapılırken hesap hatası sonucu 1 yıl 8 ay hapis cezası yerine 1 yıl 10 ay hapis cezasına hükmedildiği anlaşıldığından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün bu yönden düzeltilerek onanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 05.06.2007 gün ve 3871-5317 sayılı onama kararının kaldırılmasına,

3- Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.11.2005 gün ve 660-756 sayılı hükmünün ceza miktarının saptanmasındaki hatalı uygulama nedeniyle BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 1412 sayılı CYUY'nın halen yürürlükte bulunan 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan Yerel Mahkeme hükmünün, sanık U... Ü....'ün cezaevine kesici delici alet sokmak suçundan dolayı 765 sayılı TCY'nın 307/a maddesinin 1. fıkrası ile 59/2. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle, DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

4- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.11.2007 günü oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu