Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI

9. Hukuk Dairesi         2007/32395 E.  ,  2008/25146 K.IHBAR TAZMINATIKIDEM TAZMINATIIZIN ÜCRETIİŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) (1475) Madde 14
"İçtihat Metni"Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.T..... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm, davacının aşağıdaki bend dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Davacı, davalı işveren yanında hizmet akti ile çalışmakta iken S.S.Kurumuna başvurarak emekli olduğunu kıdem tazminatının ödenmediğini, ara vermeksizin çalışmaya devam ettiğini ve sonrasında 30.06.2005 tarihinde hizmet aktinin işverence haksız feshedildiğini iddia ederek tüm süreye ait kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Davalı işverenlerin emekli olduğunda davacıya kıdem tazminatı ödendiğine ilişkin iddiası yoktur. Mahkemece, emeklilik sonrası çalışmaların ayrı bir hizmet akti olduğu gerekçesi ile davacının kıdem tazminatı alacağı emeklilik öncesi süre ile ücretten ve emeklilik sonrası süre ve ücretten ayrı ayrı hesaplanarak sonuçta iki miktar toplanarak kabulüne karar verilmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık hizmet süresinin birleştirilip birleştirilmeyeceği noktasında toplanmaktadır. Uyuşmazlığın normatif dayandığı 1475 sayılı İş Yasasının 14/2.maddesidir. Anılan maddede işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı sürelerin birleştirileceği hükme bağlanmıştır. Ancak her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirilmesi için gerekli olan bir koşuldur. Somut olayda davacının ilk dönem çalışması emeklilikle ve kıdem tazminatı ödenmeden sonraki dönem çalışması ise hizmet akti işveren tarafından haksız şekilde feshedilerek sona erdiğinden iki dönem çalışmanın da birleştirilmesi gerekir. Böyle olunca tüm hizmet süresi üzerinden ve son ücretinden kıdem tazminatı hesaplanarak kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır. SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu