Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2009/8823 E., 2009/8685 K.

9. Ceza Dairesi 2009/8823 E., 2009/8685 K.
DİPLOMATİK BAĞIŞIKLIKTAKSİRLE YARALAMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 89 ]
"İçtihat Metni"

Taksirle yaralama suçundan sanık Jean Marie'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 89/1, 62, 52/2. maddeleri uyarınca 1.500 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırmasına dair (Ankara Birinci Sulh Ceza Mahkemesi)'nin 14.10.2008 tarihli ve 2007/416 esas, 2008/1139 sayılı kararı ile İlgili olarak;

Dosya kapsamına göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu, 24.12.1984 tarihli ve 18815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 31/1. maddesinde yer alan "Diplomatik ajan, kabul eden Devletin cezai yargısından bağışıktır. Diplomatik ajan, aşağıdaki hususlar dışında, kabul eden Devletin medeni ve idari yargısından da bağışıktır.

a) Kabul eden Devletin topraklarında bulunan özel bir taşınmazla ilgili bir ayni hak davası, yeter ki bu taşınmaz, gönderen Devlet adına ve misyon amaçları için kullanılmak üzere diplomatik ajanın tasarrufunda bulunmamış olsun,

b) Diplomatik ajanın gönderen Devlet adına değil de, bir özel kişi olarak vasiyeti tenfiz memuru, mirasın idarecisi, mirasçı veya vasiyet olunan kişi sıfatıyla İlgili bulunduğu mirasa ilişkin bir dava;

c) Diplomatik ajanın kabul eden Devlet dahilinde resmi görevleri dışında icra ettiği herhangi bir mesleki veya ticari faaliyet ile ilgili bir dava." şeklindeki düzenleme karşısında, cezai yargıdan bağışık diplomatik kişiliği olan adı geçen sanık hakkında kovuşturmaya devamla yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı'nın 02.04,2009 gün ve 2009/3772-19946 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 20.04.2009 gün ve 2009/93457 sayılı tebliğnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Gönderen devlet adına ülkemizde bulunan diplomatların dokunulmazlık ve bağışıklıklardan ne suretle yararlanacağı hususunun 09.12.1931 tarihli Bakanlar Kurulu Karan ve ayrıca ülkemizin de tarafı bulunduğu iki ve çok taraflı milletlerarası sözleşmelerde düzenlendiği, bunlardan 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 31 ve 37/2. maddelerindeki düzenlemeye göre, misyonun idari ve teknik kadroya dahil üyelerinin, kabul eden Devletin vatandaşı olmamak veya daimi surette orada mukim bulunmak şartıyla ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanacaktan, bu durumdaki kişiler hakkında mensubu bulundukları Devlet tarafından kovuşturma yapılabileceği, incelenen olayda Fransa Büyükelçiliği'nde idari ve teknik kadroda görev yapan Fransa vatandaşı Jean Marie'nin imtiyazdan yararlandığı ve Türk Ceza Yargısı'ndan bağışık bulunduğu gözetilmeksizin, aracıyla seyir halindeyken trafik kazası sonucu taksirle yaralamaya sebebiyet verdiği iddiası İle açılan davada kovuşturma şarta gerçekleşmediği halde davaya devamla yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırı olduğundan, bu hususa ilişen kanun yararına bozma isteminin kabulü gerekmiştir.

Bu itibarla, kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden;

1- Ankara Birinci Sulh Ceza Mahkemesi'nin 14.10.2008 tarih ve 2007/416-2008/1139 sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

2- Diplomatik dokunulmazlığı bulunan Jean Marie'nin CEZASININ KALDIRILMASINA, hakkında açılan ceza davasının CMK'nın 223/8. madde ve fıkrası uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,

3- Eylemin taksirle basit yaralama niteliğinde olması ve yaralı Bahar'ın hükümden sonra şikâyetini geri alması nedeniyle eylemin Türk Ceza Hukuku bakımından takibi gerekli bir suçu oluşturmayacak durumda bulunması karşısında, gönderen Devlet nezdinde kovuşturma yürütülmesi için diplomatik bildirimde bulunulmasına gerek olmadığına,

4- Dosyanın mahalline iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıma TEVDİİNE, 15.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu