Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2009/858 E., 2009/9471 K.

9. Ceza Dairesi 2009/858 E., 2009/9471 K.
MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HÂLLERİ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 152 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıkların ceza infaz kurumlarına ait bina, araç, gereç ve tesisleri yakmak suretiyle zarar vermek şeklinde kabul edilen eylemleri nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 152/1. maddesi uyarınca tayin olunan cezalarının aynı kanunun 152/2-a maddesi uyarınca artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Bozmaya uyularak yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 30.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu