Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2009/11779 E., 2009/9689 K.

9. Ceza Dairesi 2009/11779 E., 2009/9689 K.
BELLİ YERLERE GİTMEKTEN YASAKLANMAKISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLARTEDBİRİN SÜRESİ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 50 ]
"İçtihat Metni"

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-

5237 sayılı TCK'nın 50/1-d maddesine göre kısa süreli hapis cezası,

suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde

duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre mahkum olunan

cezanın yarısından bir katına kadar süreyle belirli yerlere gitmekten ya

saklanma tedbirine çevrilebileceğinin hüküm altına alındığı, bu düzenleme

gereğince sanıklar hakkında hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, seçenek

yaptırımlardan olan belirli yerlere gitmekten yasaklanma tedbirine çevrilmesi

durumunda bu sürenin, mahkum olunan cezanın yarısından az olamayacağı

gibi, hükmedilen 2 ay 6 gün hapis cezası süresini de geçemeyeceği gö

zetilmeden, 3 ay süre ile belirli yerlere gitmekten yasaklanma tedbirine hük-

medilmesi, kanuna aykırı;

2-

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen

11.03.2008 tarih, 2008/7-14 esas, 2008/50 sayılı karart ile 5271 sayılı CMK'nın

231. maddesinde değişiklik yapan 5728 sayılı Kanun'un 562. maddesinin

amaç, kapsam ve gerekçesi de nazara alındığında; hükümden sonra yürürlüğe

giren 5728 sayılı Kanun'un 562. maddesiyle değişik CMK'nın 231. madde

sindeki "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme karşı

sında, suçun niteliği, hükmolunan cezaların süresi gözetilip, dosyada bulunan

adli sicil kayıtları da değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının yeniden

tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeksizin hükmün öncelikle bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 06.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu