Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI


9. Ceza Dairesi 2008/13766 E., 2009/6632 K.

9. Ceza Dairesi 2008/13766 E., 2009/6632 K.
DİSİPLİN CEZALARININ İNFAZIDİSİPLİN CEZASIDİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN EYLEMLERİN TEKRARI

5275 S. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA ... [ Madde 48 ]
"İçtihat Metni"

E... F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Hüseyin'in;

1- Açlık grevi yaptığı gerekçesiyle, 5275 sayılı Kanun'un 48/2. maddesindeki "Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır" düzenlemesine aykırı hareket etmekten dolayı 5 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair, E... F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 28.09.2005 tarihli ve 2005/218 sayılı kararına konu cezanın uygulanmasının onaylanmasına dair, (Edirne İkinci İnfaz HakimliğO'nin 25.10.2005 tarihli ve 2005/146-146 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin (Edirne İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 29.11.2005 tarihli ve 2005/681 müteferrik sayılı karan ile anılan hücre hapsi cezasına vaki şikayetin reddine dair (Edime Birinci İnfaz Hakimliğinin 25.10.2005 tarihli ve 2005/149-152 sayılı,

2- Açlık grevi yaptığı gerekçesiyle 5275 sayılı Kanun'un 48/2. maddesindeki "Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır" düzenlenmesine aykın hareket etmekten dolayı w7 gün hücre hapsi" disiplin cezası ile cezalandınlmasına dair, E... F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 21.02.2006 tarihli ve 2006/32 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair, (Edirne İkinci İnfaz HakimliğO'nin 14.03.2006 tarihli ve 2006/68-67 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, (Edirne İkinci Ağır Ceza Mahkemesİ)'nin 21.04.2006 tarihli ve 2006/313 müteferrik sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, benzer bir olay sebebiyle Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi'nin 11.07.2007 tarihli ve 2007/2838-6262 sayılı kararında belirtildiği üzere, hükümlü hakkında verilen disiplin cezalarının, 5275 sayılı Kanun'un 48/2. maddesi uyarınca, her defasında eylemin gerektirdiği disiplin cezasının bir üstünün olması gerektiği cihetle;

Hükümlünün bahsi geçen disiplin cezalarına konu açlık grevi yapmak eyleminin gerektirdiği disiplin cezasının bir üstü olan haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama disiplin cezası verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazlann kabulü yerine reddinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı'nın 28.02.2008 gün ve 13128 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.04.2008 gün ve 2008/62244 sayılı tebliğnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1)

1 nolu bozma sebebine ilişkin olarak yapılan incelemede;

Hükümlünün Edirne İkinci İnfaz Hakimliği'nin 25.10.2005 gün ve 2005/146-146 sayılı disiplin cezasının onaylanması kararına konu olan 27.09.2005 tarihlî açlık grevi yapmak eyleminden önce 02.09.2005 tarihinde kurum tesis ve araçlarına zarar verme eylemini işleyip, 3 gün hücreye koyma cezası aldığı, Edirne İkinci İnfaz Hakimliği'nin 23.09.2005 gün ve 2005/139-138 sayılı kararı ile onaylanan bu cezanın 13.10.2005 tarihinde infaz edildiği, hükümlünün bu cezaya ilişkin şikayet başvurusunun Edirne İkinci İnfaz Hakimliği'nin 25.10.2005 gün ve 2005/142-144 sayılı kararı ile reddedildiği ve bu karara karşı yapılan itiraz Edirne İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 22.11.2005 gün 2005/664 mut. sayılı kararla reddolunarak kararın kesinleştiği,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 48/2. maddesinde disiplin cezasını gerektiren eyleme bir üst cezanın uygulanması koşullarının, öncelikle önceki cezanın kesinleşmesi ve eylemin önceki eylem için verilen cezanın kaldırılması için gerekli süre geçmeden işlenmesi olarak gösterildiği, anılan Kanun'un 48/3. maddesi uyarınca hücreye koyma cezasının infazı için İnfaz Hakimliği'nden alınan onay karan disiplin cezasının kesinleşmesini sağlamayacağı, disiplin cezalarının kesinleşmesine ilişkin usulü gösteren 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 6. maddesi hükmü uyarınca hükümlünün disiplin cezasının şikayet başvurusu yapıldıktan ve itiraz yasa yolu kullanıldıktan sonra Edirne İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22.11.2005 gün 2005/664 müt. sayılı itirazın reddi kararıyla kesinleştiği,

Buna göre; hükümlünün 27.09.2005 tarihinde işlediği açlık grevi yapma eylemi, önceki disiplin cezasının kesinleştiği 22.11.2005 tarihinden ve bu cezanın infaz edildiği 13.10.2005 tarihinden önce işlenmiş bulunduğundan, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 48/2. maddesinde gösterilen disiplin cezasını gerektiren eyleme bir üst cezanın uygulanması koşullarının bu olayda bulunmadığı ve hükümlüye açlık grevi yapma eyleminin karşılığı olan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 40. maddesi uyannca bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasının verilmesi gerektiği,

2)

2 nolu bozma sebebine ilişkin olarak yapılan incelemede;

Hükümlünün Edirne İkinci İnfaz Hakimliği'nin 10.03.2006 gün ve 2006/56-60 sayılı disiplin cezasının onaylanması kararına konu olan açlık grevi yapmak eyleminden önce yukarıda yazıldığı üzere 27.09.2005 tarihinde açlık grevi yapma eylemini işleyip "Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma" cezası yerine "hücre cezası" aldığı, Edirne İkinci İnfaz Hakimliği'nin 25.10.2005 gün ve 2005/146-146 sayılı kararı ile onaylanan bu cezanın 19.12.2005 tarihinde infaz edildiği, hükümlünün şikayet başvurusunun Edirne Birinci İnfaz Hakimliği'nin 25.10.2005 gün 2005/149-152 sayılı kararı ile reddedildiği ve bu karara yönelik itirazın Edirne İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29.11.2005 gün ve 2005/681 sayılı kararı ile reddolunarak kararın bu tarihte kesinleştiği,

Hükümlünün disiplin cezasını gerektiren 14.02.2006 tarihli yeni açlık grevi yapma eyleminin Önceki disiplin cezasının 29.11.2005 tarihinde kesinleşmesinden sonra işlenmesi koşulunun gerçekleştiği, ancak; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 48/2. maddesinde yazılı olan, yeni eylemin önceki cezanın ortadan kaldırılması için gerekli süre geçmeden işlenmesi koşulunun gerçekleşmediği, 1 nolu bozma sebebine ilişkin inceleme bölümünde yazılı olduğu gibi, önceki disiplin cezasının hücreye koyma olarak verilmesi kanuna aykırı olup, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma olarak verilmesi gerektiğinden, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 48/4. maddesindeki cezanın ortadan kaldırılmasına ilişkin sürenin de, İsabetsiz olan hücreye koyma cezası için gerekli süreler yerine "Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma" cezası için gerekli olan 1 ay olarak alınması gerektiğinden ve önceki cezanın infaz edildiği 19.12.2005 tarihinden itibaren 1 aylık süre geçtikten sonra yeni eylemin 14.02.2006 tarihinde işlendiği ve bu ceza bakımından da 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 48/2. maddesinde gösterilen disiplin cezasını gerektiren eyleme bir üst cezanın uygulanması koşulunun bu olayda da bulunmadığı ve hükümlüye açlık grevi yapma eyleminin karşılığı olan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 40. maddesi uyarınca "Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma" cezasının verilmesi gerektiği anlaşılmakla;

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına nazaran bu gerekçelerle yerinde görülmüş olduğundan, Edirne İkinci Ağır Ceza Mahkemesfnin 29.11.2005 gün 2005/681 müt sayılı, Edirne Birinci İnfaz Hakimliği'nin 25.10.2005 gün ve 2005/149-152 sayılı ve Edirne İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21.04.2006 gün ve 2006/313 sayılı kararlarının CMK'nın 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıma TEVDİİNE, 03.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu