Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. HUKUK DAIRESI


8. Hukuk Dairesi 2008/1187 E., 2008/1405 K.

8. Hukuk Dairesi 2008/1187 E., 2008/1405 K.
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATIKAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİZİLYETLİĞİN KESİNTİYE UĞRAMASI

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 713 ]
"İçtihat Metni"

Abdurrahman ile Hazine ve dahili davalı O... Belediye Başkanlığı aralarındaki tescil davasının reddine dair (İskilip Aslîye Hukuk Hakimliği)'nden verilen 19.06.2007 gün ve 95/253 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, 30-40 seneyi aşkın kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle dava dilekçesinde mevkii ve sınırları yazılı kadastroca tespit dışı bırakılan dava konusu yerin vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Hazine vekili, davacının 1998-1999 döneminde bu yer için Hazine'ye işgal tazminatı ödediğini, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davacının tescil konusu taşınmaz bakımından Hazine'ye işgal tazminatı ödediği ve bu nedenle kazanma koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, TMK'nın 713/1. maddesi hükmü uyarınca kadastroca tespit dışı bırakılan yerin tescili isteğine ilişkindir.

Dosya içeriğine göre bu yer 1984 yılında Kızılırmak metrukatı niteliğiyle tespit dfşı bırakılmıştır. Tespit dışı bırakılan bir yerin paftasında gösterildiği tarihten dava tarihine kadar koşullarına uygun olarak tasarruf edilmiş olması kazanmayı sağlar. Yerel bilirkişi, tanık sözleri ve uzman bilirkişi raporlarına göre, davacının dava konusu yeri dava tarihine kadar 20 yıldan fazla süre ile koşullarına uygun olarak tasarruf ettiği belirlenmiştir. Hazine vekili, davacının 1998 ve 1999 yılları için Hazine'ye işgal tazminatı ödediğini savunmuştur. Kazanma koşulları oluşmadan önce Hazine'ye işgal tazminatının ödenmesi işleyen zilyetliği keser. İşgal tazminatının ödenmesi halinde bu yer üzerinde sürdürülen zilyetlik malik sıfatıyla geçmiş de sayılmaz. Diğer kazanma koşulları yanında zilyetliğin malik sıfatıyla geçmesi de kazanma bakımından bir unsurdur. Görülmekte olan davada Hazine vekilinin savunmasında ileri sürmüş olduğu belgeler davacı tarafın itirazına uğramıştır. Bu belgelerin içeriğinden davacının Hazine'ye işgal tazminatı ödediği de anlaşılmamaktadır. Hazine'nin tek taraflı olarak işgal tazminatı yönünden birtakım belgeler düzenlemiş olması işleyen zilyetliği kesmez. Diğer yönden işgal tazminatının istenmesi TMK'nın 713/1. maddesinde yazılı davasızlık unsurunu da ortadan kaldırmaz. Tüm bu açıklamalar karşısında mahkemenin gerekçesi yerinde ve yasal görülmemiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere, kazanma koşullarının oluştuğu sonucuna ulaşmak gerekmektedir. Ne var ki, Hazine vekilinin cevap layihasına ekli belgelerden dayanak yapıldığı anlaşılan İskilip Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1998/47 esas numaralı dava dosyası da getirtilip nazara alınmamıştır. Bu dosyanın getirtilmesi, aynı yer hakkında daha önce dava açılıp açılmadığının araştırılması, açılmış ise böyle bir davanın 19.01.2007 gün 1/1 sayılı YİBK uyarınca çekişme yaratıp yaratmadığının gözönünde tutulması ve tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle ve HUMK'nın 428. maddesi uyarınca (BOZULMASINA) ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 17.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu