Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI


8. Ceza Dairesi 2009/13120 E., 2009/12722 K.

8. Ceza Dairesi 2009/13120 E., 2009/12722 K.
CEZALARIN İNFAZISUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 220 ]
5275 S. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA ... MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
5275 S. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA ... [ Madde 108 ]
647 S. CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN (MÜLGA) [ Madde 19 ]
647 S. CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN (MÜLGA) [ Ek Madde 2 ]
3713 S. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU [ Madde 17 ]
"İçtihat Metni"

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan (Ankara Onbirinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 03.10.2007 tarihli ve 2006/136 esas 2007/239 sayılı kararıyla verilen 1 yıl 15 gün hapis cezasına hükümlü Cafer'in infazı esnasında, infaz süresi 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 19/1 ve ek 2. maddelerine göre hesaplanarak 03.04.2008 tarihinden itibaren şartla tahliyesine dair (Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi) nin 02.04.2008 tarihli ve 2008/323 değişik iş sayılı kararı üzerine, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığınca infazın 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107/4. maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim yapılarak şartla tahliyesine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle yapılan itirazın reddine ilişkin (Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 23.06.2008 tarihli ve 2008/537 değişik iş sayılı kararına vaki itirazın reddine dair (Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 18.07.2008 tarihli ve 2008/634 müteferrik sayıit kararı ve dosyası ile ilgili olarak;

Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi'nin 26.06.2008 tarihli ve 2008/4594-8352 sayılı ilamında da benzer bir olay nedeniyle belirtildiği üzere;

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına mahkum olan hükümlü Cafer'in, hapis cezasının infazında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 17/1. maddesi "Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar hakkında, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması bakımından 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107. maddesinin dördüncü fıkrası ile 108. maddesi hükümleri uygulanır." ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107. maddesi "(4) Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuzaitı yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler." hükümlerinin uygulanmasında yasal zorunluluk bulunduğu gözetilmeden, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan mahkum olan hükümlü hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 19/1 ve ek 2. maddeleri uygulanmak suretiyle şartla tahliye edilmesi kararına yapılan itirazın kabulü yerine yazılı şekilde İtirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309, maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2008 gün ve 58650 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığı'ndan 25.12.2008 gün ve KYB-2008/261977 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize tevdii kılınmakla incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5275 sayılı CGTİK'nın 107/4 madde ve fıkrası hükmünün "Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde ..." uygulanabilmesi karşısında, örgüt kurmayı, yönetmeyi veya örgütün faaliyet çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyeti içermeyen örgüt üyeliğinin anılan fıkra kapsamında değer-lendirilemeyeceği, bu halde hükümlü hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçundan 5237 sayılı Yasa'nın 220/2-3 madde ve fıkraları uyarınca verilen mahkumiyet hükmünün infazının 647 sayılı Yasa'nın 19 ve ek 2. maddesi uyarınca yapılması gerektiğine ilişkin Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.04.2008 tarih ve 2008/323 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itiraz üzerine Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 18.07.2008 tarih ve 2008/634 sayılı itirazın reddi karan usul ve yasaya uygun bulunduğundan ve Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmediğinden istemin (REDDİNE), dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığıma tevdiine, 14,10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu