Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI


8. Ceza Dairesi 2008/334 E., 2009/15739 K.

8. Ceza Dairesi 2008/334 E., 2009/15739 K.
DELİLLERİ TAKDİR SALAHİYETİİFADE VE SORGUNUN TARZI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 254 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 318 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 97 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 135 ]
"İçtihat Metni"

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmolunan hapis cezasının süresine göre sanığın duruşma isteğinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca oybirliği ile (REDDİNE),

Dosya üzerinden yapılan incelemede;

Sanığın sonradan değiştirdiği kolluk aşamasındaki ikrara dayalı ifadesinin suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan CMUK.nun 135. maddesine aykırı olarak hakları hatırlatılmaksızın alındığı, ayrıca suça konu silahların, hakim veya Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilmeyen ve ihtiyar heyetinden veya komşularından da iki kişi bulundurulmaksızın CMUK.nun 97/2. madde ve fıkrası hükmüne aykırı olarak sanığın evinde yapılan aramada ele geçirildiği anlaşılmakla, anılan yasanın 254/2. madde ve fıkrası hükmü uyarınca soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin hükme esas alınamayacağı ve belirtilen delillerin dışında mahkumiyete yeter, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı kanıt da elde edilemediği gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine hükmolunması,

Bozmayı gerektirmiş sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 14.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu