Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI


8. Ceza Dairesi 2008/309 E., 2009/14865 K.

8. Ceza Dairesi 2008/309 E., 2009/14865 K.
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 53 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 170 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 317 ]
"İçtihat Metni"

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık Ayhan Uzun hakkındaki 27.10.2004 tarihli hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği, diğer sanık Erol Soner hakkındaki hükmün ise temyiz edilmesi nedeniyle Yargıtay C.Başsavcılığının 18.1.2006 gün, 2005/45487 sayılı kararı ile "sanığın hukuki durumunun 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 ve 5326 sayılı Yasalara göre yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu" gerekçesiyle iadesi üzerine, sanık A…

… U…

…hakkında ancak suç tarihinden sonra yürürlüğe giren yasalar yönünden talep üzerine yada resen uyarlama yargılaması yapılması mümkün iken, hakkında tekrar yargılama yapılıp yeniden hüküm kurulmuş olması hukuki değerden yoksun fazlalık olup, temyize tabi bulunmadığı cihetle sanık Ayhan Uzun müdafiinin temyiz isteğinin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca istem gibi oybirliğiyle (REDDİNE),

2- Sanık Erol Soner hakkında kurulan hükme ilişkin temyize gelince;

Oluşa ve tüm dosya içeriğinden, sanığın kendilerine ait Artvin il merkezinde bulunan Hürriyet Caddesi üzerindeki iş yerini sigortadan para almak amacıyla hakkında kurulan hüküm kesinleşen diğer sanık A…

…U…

… birlikte yaktıktan sonra sigorta bedelinin tahsili için sigorta şirketine hasarın ihbar edilmesi ancak henüz herhangi bir ödeme yapılmaması şeklinde gerçekleşen eyleminin olaya ilişkin olarak dolandırıcılığa teşebbüs suçu yanında 5237 sayılı TCK.nun 170/1-a madde ve fıkrasında yazılı suçu da oluşturacağı ve her iki suçtan da cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yangının dolandırıcılık suçunun hareket unsuru olduğu gerekçesiyle sadece dolandırıcılığa teşebbüs suçundan ceza verilmesi suretiyle noksan ceza tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1- Dosyada mevcut adli sicil kaydı içeriğine göre ertelemeye engel geçmiş mahkumiyeti olmayan sanığın, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede oluşan kanaate göre cezasının ertelenip ertelenmeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçeye dayanılarak ertelemeye yer olmadığına karar verilmesi,

2- 5237 sayılı TCK.nun 53/1. maddesi uyarınca uygulama yapılırken, sanığın 5237 sayılı TCK.nun 53/1-3 madde ve fıkraları uyarınca c bendinde sayılan kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkı, vesayet veya kayyımlığa ait haklardan koşullu salıverilmeye kadar, madde ve bentlerde sayılan diğer haklardan ise hükmolunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 24.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu