Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI


7. Ceza Dairesi 2009/1767 E., 2009/6608 K.

7. Ceza Dairesi 2009/1767 E., 2009/6608 K.
FİKİR VE SANAT ESERİŞİKAYETZİNCİRLEME SUÇ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 43 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 234 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 71 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 72 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 75 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 81 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmü temyiz eden Cumhuriyet Savcısının temyizini, sanıklar Hüseyin ve Mehmetln 2007/164 esas sayılı dosya ve birleşen 2008/82 esas sayılı dosyadan verilen mahkumiyet kararına ve sanık Hüseyin'in birleşen 2007/173 esas sayılı dosyadan verilen beraatine yönelik bulunduğu kabul edilerek yapılan incelemede,

I-Hükmü yasal süreden sonra temyiz eden sanık Erkan'ın temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

II-Sanık Hüseyin'in birleşen 2007/173 esas sayılı dosyadan verilen beraatine dair hükmün incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA,

III-Sanıklar Hüseyin, Mehmet ve Kenan hakkında 2007/164 esas sayılı dosya ve bu dosya ile sözü edilen sanıklar hakkında birleşen 2008/82, 2008/235, sanık Kenan hakkında ayrıca birleşen 2007/195, sanık Siraç hakkında 2007/164 esas sayılı dosya ve anılan dosya ile birleşen 2008/82 esas sayılı dosyalardan verilen mahkumiyet kararlarının incelenmesinde;

Sanıklarla ilgili olarak yapılan duruşma sonunda toplanan deliller karar yerinde irdelenerek suçlarının sübutu kabul edilmiş, olayların niteliğine göre cezayı artırıcı ve indirici sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde aşağıda gösterilen sebepler dışında bir isabetsizlik bulunmamış olduğundan, sanıklar Hüseyin ve Mehmet müdafilerinin, sanık Kenan ve müdafiinin, sanık Siraç ile Cumhuriyet Savcısının sübuta ve sair hususlara değinen temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak,

1- 5846 sayılı Yasa'nın 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Ga-zete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa'nın 143. maddesi ile değişik 81/4. maddesinde ''Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan veya ticari amaçla satın alan ya da kabul eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." hükmüne yer verilmiş ise de, aynı maddenin içtimayı düzenleyen 13. fıkrasında yer alan "Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71. maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi halinde, fail hakkında sadece 71. maddeye göre cezaya hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır." hükmü ve 5728 sayılı Kanun'un 138. maddesiyle değişik 71/1. maddesindeki "Bu kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek: Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." şeklindeki hüküm ve aynı yasanın soruşturma ve kovuşturma usulünü düzenleyen 75. maddesindeki u71 ve 72. maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayete bağlıdır. Yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığına verilmemesi halinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir." ve wBu kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere, ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişiler şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilirler/7 hükümleri dikkate alınarak, 5271 sayılı Yasa'nın 234/2. maddesi ve 5846 sayılı Yasa'nın 5728 sayılı Kanun'un 140. maddesi ile değişik 75. maddesi gereğince, eserler üzerinde hak sahipleri olan suçun mağdurları davadan haberdar edildikten sonra yasal sürede şikayet hakkı bulunanlardan biri ya da bir kısmı tarafından şikayette bulunulması ve hak sahibi olunduğunun ispatlanması halinde, lehe yasanın belirlenmesi bakımından 5846 sayılı Yasa'nın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Yasa ile değişik 81. maddesinin 9. fıkrasının l/b alt bendi ile 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/13. maddesi ve aynı Yasa'nın 71/1. madde hükümleri karşılaştırılıp, sonucuna göre uygulama yapılması gerektiği düşünülmeden ve 2007/164 esas sayılı dosyada müştekiler; T... İletişim Sistemleri Elektronik San. ve Tic. A.Ş., U... I... P... Filmcilik ve Tic. Ltd. Şti., W... B... Film ve Video San. ve Tic. A.Ş., Ö... Filmcilik ve Sinemacılık Türk A.Ş., S... C... E... E... Limited Şirketleri adına vekillerinin şikayetinin bulunduğu ve bu dosya ile birleştirilen 2008/82 esas sayılı dosya ile ilgili olarak ise, müşteki M... Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği vekilinin 22.08.2007 havale tarihli şikayet dilekçesinin bulunduğu ve aynı dosyadan hak sahibi olduğunu iddia eden W... B... Film ve Video San. ve Tic. A.Ş. vekilinin sanıklardan zaptolunan Son Samuray filmi yönünden davaya katılma talebinde bulunduğu ve mahkemece 17.04.2008 tarihli oturumda müşteki şirketin katılan olarak davaya kabulüne karar verilmiş bulunduğu da gözetilmeden 5846 sayılı Yasa'nın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Yasa ile değişik 81. maddesinin 9. fıkrasının l/b alt bendi ile 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/4. maddesi karşılaştırması yapılarak lehe olduğu kabul edilen 5846 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/4. maddesi uyarınca uygulama yapılması,

2- 2007/164 esas sayılı dosya ile ilgili olarak 27.02.2007 tarihinde ... sokak, no: 9, kat: 1-2-3 Bitpazarı Çankaya-İzmir adresinde bulunan işyerinde yapılan aramada, bandrolsüz ve kopya film CD'leri ve DVDIeri, müzik CD'leri, PS-2 oyun CD'leri ile çoğaltmada kullanılan doblecater, CD VVRITER, DVD VVRTTER'lar ve bilgisayarlar ele geçirilerek zaptedilmiş, arama sonrasında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından işyerinin 5846 sayılı Yasa'nın 5101 sayılı Yasa ile değişik 81. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kapatılmasına karar verilmesinin talep edilmesi üzerine, İzmir Birinci Sulh Ceza Mahkemesi'nin 28.02.2007 gün ve 2007/428 müteferrik sayılı kararı ile dava konusu eşyanın yakalandığı işyerinin 5846 sayılı Kanun uyarınca kapatılmasına karar verilmiş, sanıklar Hüseyin ve Mehmet vekillerinin kapatma kararına vaki itirazları reddedilmiş, daha sonra 31.03.2007 günlü kira sözleşmesine dayalı olarak kapatma kararının kaldırılması istekli 05.04.2007 tarihli dilekçe üzerine İzmir Altıncı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 05.04.2007 gün ve 2007/485 müt. sayılı kararı ile 28.02.2007 gün ve 2007/428 müt. sayılı kapatma kararı kaldırıldıktan sonra birleştirilen 2008/82 esas sayılı dosya ile ilgili olarak müşteki M... Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği vekilinin 22.08.2007 havale tarihli şikayet dilekçesi üzerine, aynı işyerinde 22.08.2007 tarihinde yapılan aramada bandrolsüz ve kopya film CD'leri ve DVD'leri, müzik CD'leri PS-1 ve PS-2 oyun CD'leri ele geçirilerek zaptedilmiş, daha sonra birleştirilen 2007/195 esas sayılı dosya ile ilgili olarak ise 01.10.2007 günü İl Denetim Komis-yonu'nun resmi kayıtlara göre arama tarihi itibariyle sanık Kenan tarafından işletilen aynı işyerinde yaptığı denetimde toplam 1858 adet korsan CD ve 3000 adet CD kartonet kapak resmi elde edilmiş bulunduğuna göre; sanıkların CD satış yeri olarak faaliyette bulundukları işyerinde anlatılan biçiminde fiili kesinti oluşumundan sonra suç işlemek kararlarının yenilendiği gözetilerek, eylemlerinin ayrı suçlar oluşturduğunun kabulü yerine, 2007/164 esas sayılı dosya ve bu dosya ile birleşen 2008/82 ve 2007/195 esas sayılı dosyalardaki suçlar zincirleme suç olarak değerlendirilerek yazılı şekilde 5237 sayılı Yasa'nın 43. maddesi uyarınca uygulama yapılması,

Yasaya aykırı, sanıklar Hüseyin ve Mehmet müdafilerinin, sanık Kenan ve müdafiinin, sanık Siraç ile Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), haklarında aleyhlerine temyiz bulunmayan sanıklar Siraç ve Kenan'ın 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi gereğince cezada kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu