Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI


7. Ceza Dairesi 2008/13511 E., 2008/21787 K.

7. Ceza Dairesi 2008/13511 E., 2008/21787 K.
KANUN YARARINA BOZMAYOKLAMA KAÇAĞI, BAKAYA, SAKLI, FİRAR

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 309 ]
353 S. ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ K... [ Madde 20 ]
1632 S. ASKERİ CEZA KANUNU [ Madde 63 ]
"İçtihat Metni"

Yoklama kaçağı olup 3 aydan sonra kendiliğinden gelmek suçundan şüpheli R... G...k hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda A... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 6.5.2008 havale tarihli ve 2008/15554 soruşturma, 2008/8497 esas, 2008/2924 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakernesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair, Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 7.5.2008 tarihli ve 2008/1013 sayılı kararına yönelik itirazın kabulüne ilişkin, A...5. Asliye Ceza Mahkemesinin 21.5.2008 tarihli ve 2008/190 müteferrik sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 11.7.2008 gün ve 39113 sayılı Kanun Yararına Bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 4.8.2008 gün ve K.Y.B. 2008-157457 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 20/1. maddesinde "Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır." hükmünün yer aldığı, şüphelinin üzerine atılı olan yoklama kaçağı olup 3 aydan sonra kendiliğinden gelmek suçunun düzenlendiği 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63/1-A maddesindeki müeyyidenin yukarı haddinin iki yılı geçmemesi karşısında, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63/1-A maddesinde belirtilen suçların, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 20/1. maddesi kapsamında bulunmadığı cihetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 3.12.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu