Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI


7. Ceza Dairesi 2007/460 E., 2009/13419 K.

7. Ceza Dairesi 2007/460 E., 2009/13419 K.
TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME

5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ]
1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 321 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Dosya kapsamına göre, sanık E...K... 1997 yılında kendisine ait evini satıp, buradan elde ettiği paradan, kardeşi olan diğer sanık F...K...verdiğini belirttiği 30.000.000.000 lirayı, sanık F... K...geri ödememesi üzerine, yaklaşık 6 yıl gibi uzun bir süre beklendikten sonra 06.01.2003 tarihinde sanık aleyhine takibe konulduğu göz önüne alınarak, icra takibine konu senedin müdahili zarara uğratmak, mal varlığını bilerek azaltmak kastı altında malvarlığının devredilmesi olup, sanıkların davranışı nedeniyle, sanık Fethi aleyhine aciz belgesi alınıp alınmadığı, adı geçen sanığın müdahile olan borcunu karşılayacak başkaca menkul ve gayrimenkul mallarının bulunup bulunmadığının araştırılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi;

Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.11.2009 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu