Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI


7. Ceza Dairesi 2007/3840 E., 2009/11456 K.

7. Ceza Dairesi 2007/3840 E., 2009/11456 K.
GENEL KURULKOOPERATİF ORGANLARI

5235 S. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADL... [ Madde 10 ]
1163 S. KOOPERATİFLER KANUNU [ Madde 45 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1163 sayılı kanunda göreve ilişkin düzenlemeye yer verilmemiş olmasına, eyleme uygulanabilecek cezanın üst haddine ve 5235 sayılı yasanın 10. maddesine göre tebliğnamedeki görev yönünden bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

1163 sayılı yasanın 45. maddesinde "Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Genel kurul, anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4'ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir." hükmü mevcut olup; aynı yasanın ek 2/2. maddesinde ise Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyelerinin cezalandırılacağı düzenlenmiş bulunduğuna göre 2004 yılı olağan genel kurul toplantısını kanunda öngörülen 1 Ocak-30 Haziran 2005 tarihleri arasında

yapmayan sanıklar bakımından atılı suçun oluştuğu gözetilmeden yazılı gerekçelerle beraatlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu