Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI


7. Ceza Dairesi 2007/16776 E., 2009/13083 K.

7. Ceza Dairesi 2007/16776 E., 2009/13083 K.
5846 SAYILI YASAYA AYKIRILIKGÖREVLİ MAHKEMEİŞKAYET HAKKI

5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 52 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 71 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 72 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 73 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 75 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 76 ]
5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 80 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 4630 sayılı Yasa'nın 30. maddesiyle değişik 5846 sayılı Yasa'nın 76. maddesinin 1. fıkrası (Bu kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan davalarda, dava konusunun miktarına ve kanunda gösterilen cezanın derecesine bakılmaksızın, görevli mahkeme Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak ihtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemeleri kurulup yargılama faaliyetlerine başlayıncaya kadar, asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku-rulu'nca belirlenir) hükmü gereğince Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlıgı'nın 26.03.2001 tarih ve 335 sayılı kararı (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 4630 sayılı Kanun'la değişik 76. maddesi gereğince bu kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan davalara, dava konusunun miktarına göre ve kanunda gösterilen cezaların derecesine bakılmaksızın görevli ve yetkili mahkeme olarak,

İstanbul ilinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin bu kanundan kaynaklanan hukuk davaları için Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin de bu kanundan kaynaklanan ceza davaları için ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesi ve yargı çevresini İstanbul ili mülki hudutları olarak tespit edilmesine,... karar verilmiş olup, Yüksek Kurul'un 24.03.2005 tarih ve 188 sayılı kararı da aynı yönde bulunduğundan, görevsizlik kararı verilip dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi gerekirken, yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Kabule göre,

Sanıklar hakkında 19.09.2000 tarihli iddianame ile yasadışı olarak çoğaltılmış kitapların satışa sunulması eylemi nedeniyle 5846 sayılı Kanun'un suç ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 73. maddesinin tatbiki talebiyle dava açılmış olup, anılan Kanun'un 75. maddesine göre 71, 72, 73 ve 80. maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturmanın şikayete bağlı tutulduğu ve 52. maddeye göre de mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.

Bir kısım sanıklar yönünden karar tarihinde, bir kısım sanıklar yönünden ise inceleme tarihinde dava zamanaşımı süresi tahakkuk etmişse de;

Müşteki O... Yayıncılık Ltd. Şirketi vekilinin şikayeti üzerine sanıkların tezgahında yapılan arama sonucu düzenlenen zaptetme tutanağında ele geçen kitapların hangi yayınevine ait olduğunun belirtilmediği nazara alınıp, merkezi Londra'da olan O... U... P... ile Türkiye'de bulunan O... Yayıncılık Limited Şirketi arasında dosyada mevcut 21.08.1995 tarihli Tek Yetkili Temsilcilik ve Distribütörlük Sözleşmesi ve 30.04.1997 tarihli Ticari Marka Lisansı'nın (sözleşmesinin) O... Yayıncılık Ltd. Şti.'ye dava ve şikayet hakkı tanımadığı da gözetilerek, müşteki firmanın şikayet hakkının belirlenmesi ve müsadere iade yönünden bir karar verilmesi açısından konunun uzmanı bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılarak dava konusu kitapların orijinal olup olmadıkları, orijinal değil ise hangi firmaların yayını olduğu tespit ettirilip, devir ve taahhüt sözleşmeleriyle yayın hakkı devralınmışsa belge ve sözleşmeler getirtilip, müştekinin yayım ve eser sahibi haklarını haiz olup olmadığı belirlenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik soruşturmayla yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün (BOZULMASINA), 10.11.2009 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu