Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI


7. Ceza Dairesi 2006/3297 E., 2009/5001 K.

7. Ceza Dairesi 2006/3297 E., 2009/5001 K.
EKSİK SORUŞTURMAETNOGRAFİK KÜLTÜR VARLIĞIKÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI

2863 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU [ Madde 23 ]
2863 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU [ Madde 25 ]
2863 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU [ Madde 27 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Zamanaşımını kesen son işlem olan sanığın sorgusunun yapıldığı 25.12.2003 tarihi itibariyle temyiz inceleme gününde, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe hükümler içeren 765 sayılı TCK'nın 102/4. maddesinde öngörülen zamanaşımı süresi dolmuş ise de;

Halkın sosyal hayatını yansıtan insan yapısı araç ve gereçler dahil bitim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları da 2863 sayılı Kanun'un 23. maddesi uyarınca korunması gerekli taşınır kültür varlıkla rındandır.

Aynı Kanun'un 25. maddesi, 23. maddede belirlenen korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Kültür Bakanlığı tarafından bilimsel esaslara göre tasnif ve tescile tabi tutulacağı genel hükmünü içermektedir. Bu nedenle, etnografik nitelikteki kültür varlıklarının da 23. maddede açıklanan diğer tüm taşınır kültür varlıkları gibi korunması gerekli olup olmadığının belirlenmesi için tasnife tabi tutulmaları ve "müze koleksiyonlarını tamamlayıcı nitelikte ol dukları ve belge değeri taşıdıkları" saptandığı takdirde tescil edilmeleri gereklidir. Tasnif sonucu tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen etnoğrafik varlıklar, 2863 sayılı Yasa kapsamı dışında bulunduğundan, bu kültür varlıkları üzerinde sahipleri her tür tasarrufta bulu-nabilirler.

Tescili yapılan ancak müzelere alınmaları gerekli görülmeyen korunması gerekli etnoğrafik nitelikteki kültür varlıklarının ticareti ise, anılan Kanun'un 27. maddesi uyarınca Kültür Bakanlığı'nın iznine tabidir.

Bu açıklamaların ışığı altında, öncelikle sanıktan elde edilen ve 20.09.2003 günlü müze müdürlüğü ekspertiz raporunda etnoğrafik nitelikte olduğu açıklanan Kuran-ı Kerim'in, "Etnoğrafik Nitelikteki Taşınır Kültür Var-lıkları Hakkındaki Yönetmelik"in 3. maddesi uyannca müze koleksiyonlarını tamamlayıcı nitelikte ve belge değeri taşıyıp taşımadığı ve mevcut durumu itibariyle bilim, kültür, din veya güzel sanatlarla ilgileri ile 2863 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunda, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerine mensup öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi kuruluna inceleme yaptınlarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik soruşturmaya dayanılarak yazılı şekilde iade kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 21.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu